MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Orgány města » Zastupitelstvo (jednací řád)

Zastupitelstvo (jednací řád)

Zastupitelstvo města Zubří, (dále jen „ZM"), se usneslo a vydalo podle § 96 zákona č.128/2000Sb., o obcích, (obecní zřízení), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento svůj jednací řád:
 
§ l
Úvodní ustanovení        
          

(1) Jednací řád ZM v souladu se zákonem upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění přijatých usnesení, jakož i další otázky.
 (2) O otázkách, upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách, rozhoduje ZM
v mezích platných právních předpisů.
 (3) Zasedání ZM jsou veřejná.
 
§ 2
Pravomoci zastupitelstva města

 (1) Pravomoci zastupitelstva města jsou definovány v § 84 a § 85 zákona.
      
§ 3
Svolání zasedání zastupitelstva města

 (1) Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání ZM svolává a zpravidla řídí starosta. Svolá je nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání.
Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZM, starosta je povinen svolat zasedání ZM nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena na MěÚ.
(2) Nesvolá-li starosta zasedání ZM podle odstavce (1), učiní tak místostarosta.
 
§ 4
Příprava zasedání zastupitelstva města

(1) Přípravu zasedání ZM organizuje starosta města. Body programu pro jednání ZM navrhují: rada města, starosta, místostarosta, členové ZM, tajemník, vedoucí odborů MěÚ.
Starosta stanoví zejména:
   a) dobu a místo jednání,
   b) zodpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
   c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.
(2) Po předložení návrhů bodů programu a po jejich projednání sestaví starosta program zasedání a písemnou pozvánku.
(3) Písemné materiály dle připraveného programu, určené pro zasedání ZM, předkládá navrhovatel v počtu členů ZM a 1 ks pro tajemníka, prostřednictvím MěÚ tak, aby mohly být členům ZM a tajemníkovi MěÚ doručeny alespoň 7 dnů před zasedáním ZM.
(4) Materiály pro zasedání ZM v hlavních bodech programu obsahují:
   a) název materiálu,
   b) důvodovou zprávu,
   c) návrh usnesení.
(5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
   a) zhodnocení dosavadního stavu,
   b) odůvodnění navrhovaných opatření.
(6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZM komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
(7) O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM informuje MěÚ, a to na úřední desce, ve vývěsních skříňkách, popř. prostřednictvím místního tisku a místního rozhlasu.
 
§ 5
Účast členů zastupitelstva města na zasedání

(1) Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
(2) Účast na zasedání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.
 
§ 6
Program zasedání

(1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory.
(2) Na zasedání ZM může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program, a o návrzích, o jejichž zařazení rozhodlo ZM.
(3) Starosta sdělí návrh programu zasedání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje ZM hlasováním. V případě, že nový bod programu nebo některý bod původního programu nelze řádně projednat bez dodatečných podkladů, ZM může rozhodnout o zařazení
tohoto bodu do programu některého z příštích zasedání ZM a jmenovat člena ZM, příp. jinou osobu, zodpovědnou za zajištění dodatečných podkladů.
 (4) Rozhodnutí ZM je závazné pro radu města při stanovení návrhu programu určeného zasedání.
 (5) Požádá-li o zařazení bodu člen ZM písemně, zařadí se požadovaný bod do programu nejbližšího zasedání ZM. Pokud rada města nevyhoví, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom ZM.
 
§ 7
Průběh zasedání zastupitelstva města

(1) Zasedání ZM řídí zpravidla starosta, případně jiný člen ZM pověřený starostou (dále jen
„starosta“).
(2) Starosta zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání, řídí hlasování, jeho výsledek zjišťuje
a vyhlašuje. Dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
(3) Není-li v době stanoveného začátku zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, posouvá se začátek jednání o jednu hodinu. Pokud ani po uplynutí této doby není přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM nebo v průběhu zasedání klesne pod tuto nadpoloviční většinu, ukončí předsedající zasedání a starosta svolá náhradní zasedání do 15 dnů k témuž, případně zbývajícímu programu. V tomto případě se k pozvánce na zasedání již nepřikládají žádné materiály k projednání.
(4) V zahajovací části zasedání starosta prohlásí, že zasedání ZM bylo řádně svoláno a jeho konání zveřejněno. Konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program zasedání, jmenuje zapisovatele zasedání, určí dva členy ZM ověřovateli zápisu z tohoto zasedání, nechá zvolit tříčlennou návrhovou komisi. Poté sdělí, zda byly k zápisu z předchozího jednání vzneseny námitky, a pokud byly, uvede jaké.
(5) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky
uplatněny, rozhodne o nich ZM na svém nejbližším zasedání po vyjádření ověřovatelů.
(6) Zápis z předchozího jednání je uložen na MěÚ k nahlédnutí.
(7) Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu přednese předkladatel.
(8) Do rozpravy se přihlašují členové ZM zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi ZM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
(9) Do rozpravy se mohou přihlásit tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ nebo další
zaměstnanci města zvednutím ruky v průběhu zasedání. Délka jejich vystoupení by neměla přesáhnout dobu 5 minut.
(10) Starosta předkládá ZM k rozhodnutí usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. ZM rozhodne o věci hlasováním.
(11) Zastupitelstvo města může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.
(12) Do diskuse k projednávaným bodům se mohou členové ZM přihlásit jenom do konce rozpravy.
(13) Nikdo, komu starosta neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.
(14) Starosta v průběhu jednání může přistoupit k omezujícím opatření:
   a) nikdo nebude mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,
   b) doba diskusního vystoupení bude maximálně 3 minuty, u předkladatele maximálně 5 minut,
   c) technické poznámky budou max.1 minutu.
(15) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZM; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 
§ 8
Střet zájmů
 
 Člen ZM je povinen při jednání ZM, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než ZM přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.
 
§ 9
Dotazy členů zastupitelstva města

(1) Členové ZM mají právo obracet se s dotazy, připomínkami a podněty na radu města, na její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek a požadovat od nich vysvětlení.
(2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
(3) Po skončení diskuse následuje případné projednání usnesení dle §12 tohoto jednacího řádu.

§ 10
Účast občanů na zasedání zastupitelstva města

(1) Občané města, kteří dosáhli věku l8 let, a dále ty fyzické osoby, které vlastní na území města nemovitost, mají právo:
   a) vyjadřovat na zasedání ZM svá stanoviska k projednávané věci,
   b) vyjadřovat se písemně ve lhůtě 15 dnů nebo ústně na zasedání ZM k návrhu rozpočtu města a  k závěrečnému účtu,
   c) nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů ZM a pořizovat si z nich výpisy,  
   d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti; je-li žádost podepsána  nejméně 0,5% občanů města, musí být           projednána na zasedání ZM nejpozději do 90 dnů. 
(2) Účast na zasedání ZM stvrzují občané a vlastníci nemovitostí dle odst.1 podpisem do zvláštní listiny přítomných.
(3) Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávané věci uplatňují občané města a vlastníci nemovitosti dle odst.1 po rozpravě členů ZM k dané věci, starosta udělí slovo postupně těm občanům, kteří se přihlásí zvednutím ruky.
(4) Uplatněné připomínky, dotazy a pod. občanů města a vlastníků nemovitostí dle odst.1 přednesené na zasedání se zaznamenávají v zápise.
 
§ 11
Péče o nerušený průběh zasedání

(1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, starosta může vykázat ze zasedací síně rušitele zasedání.
(2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, starosta mu odejme slovo.
 
§ 12
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města

(1) Návrh usnesení předkládá ZM předkladatel. Pokud byly během projednávání přijaty pozměňující návrhy a doplňky, zpracuje návrhová komise nové znění návrhu na usnesení.
(2) Usnesení musí odpovídat výsledkům a závěrům jednání, text usnesení musí být přesný, stručný, jasný, konkrétní a kontrolovatelný.
(3) Usnesením ZM se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům ZM a radě města.
(4) Usnesení ZM podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady města.
(5) Zveřejnění usnesení ZM se provádí do 5 dnů po skončení jednání, a to vyvěšením na úřední desce, příp. v místním tisku.
 
§ 13
Hlasování

(1) Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZM.
(2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby ZM hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.
(3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
(4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje ZM nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.  Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 (5) Jestliže žádný z předložených návrhů nezískal k projednávanému bodu programu při hlasování potřebnou většinu, může se ZM na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení. 
Starosta v tomto případě vyzve volební strany, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání ZM přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta.
Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání ZM, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. 
Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, starosta konstatuje, že návrh usnesení k danému bodu nebyl schválen.
(6) Pokud není přijat návrh na tajné hlasování a pokud tajné hlasování nevyplývá ze zákona, hlasuje se veřejně.
 
§ 14
Ukončení zasedání zastupitelstva města

Starosta prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program vyčerpán. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů ZM pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.
 
§ 15
Pracovní komise

(1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může ZM zřídit pracovní komisi.
(2) Do této pracovní komise ZM zvolí své členy (z nichž jeden je pověřen vedením komise) a podle potřeby další odborníky a experty.
(3) Funkce pracovní komise končí splněním úkolu, pro který byla zřízena, nejpozději s ukončením zasedání ZM, na kterém se daná problematika projednávala.
 
§ 16
Orgány zastupitelstva města
 
(1) Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen ZM.
(2) Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZM, za svou činnosti jsou výbory odpovědné ZM. O své činnosti pořizují zápis, který předkládají zastupitelstvu města. Usnesení výborů se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.
(3) Počet členů výborů je lichý, nejméně tříčlenný. Členy finančního a kontrolního výboru nesmí být starosta, místostarosta, tajemník, osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ.
 
§ 17
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva města

(1) O průběhu zasedání ZM se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá MěÚ.
MěÚ vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání.
Ze zasedání se pořizuje rovněž zvukový záznam, případně i částečný obrazový záznam.
Zvukový záznam může být vymazán nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne zasedání ZM.
(2) Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
(3) Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
(4) V zápisu se uvádí:
     a) den a místo zasedání,
     b) hodina zahájení a ukončení,
     c) počet přítomných členů ZM,
     d) doba přerušení,
     e) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,
     f) jména zapisovatele, ověřovatelů zápisu a členů návrhové komise,
     g) program zasedání,
     h) průběh rozpravy se jmény řečníků,
     i) podané návrhy,
     j) průběh a výsledek hlasování,
     k) podané dotazy a návrhy,
     l) závěry přijaté k jednotlivým bodům,
    m) přijatá usnesení
a další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZM měly stát součástí zápisu.
(5) Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání ZM. Musí být uložen na MěÚ k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.
(6) O námitkách člena ZM proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZM.
 
§ 18
Závěrečná ustanovení
 
(1) Tento jednací řád schválilo ZM usnesením č. 18/16 na svém 18. zasedání, konaném dne 05.10.2017.
(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti a účinnosti Jednací řád Zastupitelstva města Zubří schválený dne 15.11.2002.
(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 06.10.2017.
 
 
             

Ing. Lubomír Vaculín

               Mgr. Stanislav Petružela

         starosta

                        místostarosta