MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Podpora z rozpočtu

Podpora z rozpočtu

MĚSTO ZUBŘÍ
Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok 2017
 

1. Preambule

1.1. Prostředky z Programové podpory z rozpočtu města Zubří pro rok 2017 (dále jen „PP“) jsou
určeny na podporu projektů zaměřených na sportovní aktivity, kulturní a duchovní činnost,
obecně prospěšnou činnost v sociální oblasti, místní aktivity s návazností na předchozí
projekty s cílem přispět k rozvoji, propagaci města a ke zlepšení kvality života obyvatel
města Zubří v souladu s udržitelným rozvojem, v rámci Programu rozvoje města na období
2016 – 2020 (dále jen „dotace PP“).
1.2. Celkový objem finančních prostředků na dotace schvaluje zastupitelstvo města v rámci
schvalování rozpočtu města Zubří. Bez ohledu na dotace PP poskytne město také dotace na
jednotlivé projekty, ve výjimečných případech i pro fyzické osoby, v rámci schváleného
rozpočtu města.

2. Všeobecná ustanovení

2.1. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na dotace PP pro rok 2017 na účely
uvedené v odst. 2. 2. činí 3 620 000 Kč.
2.2. Podporované oblasti, na které je možno podat žádost a předpokládaná výše podpory:
 Sportovní aktivity 2 900 000 Kč
 Kulturní, společenská a duchovní činnost 220 000 Kč
 Obecně prospěšné činnosti v sociální oblasti 300 000 Kč
 Místní projekty s cílem přispět k rozvoji a propagaci města Zubří 200 000 Kč
2.3 Na přidělení dotace PP není právní nárok.
2.4 Dotace PP se poskytuje na období kalendářního roku, tj. od 01.01.2017 do 31.12.2017
a musí být využita v rámci příslušného roku a pouze na účel, na který byla přidělena.

3. Okruh žadatelů

3.1 O poskytnutí dotace PP se může ucházet právnická nebo fyzická osoba sídlící nebo trvale
působící na území města Zubří, rsp. svou činností ovlivňuje život občanů města Zubří, a nemá
ke dni podání žádosti žádné neuhrazené závazky vůči státu, Zlínskému kraji či městu Zubří.
3.2. O poskytnutí dotace PP nemůže žádat příspěvková organizace města Zubří.

4. Podmínky účasti a způsob podání žádosti

4.1. Účast žadatele je možná po předložení žádosti o poskytnutí dotace PP a povinných příloh:
a) vyplněný formulář žádosti (viz Příloha č. 1)
b) kopie aktuálních stanov spolku
c) čestné prohlášení o bezdlužnosti dle čl. 3.1
d) specifické přílohy dodané dle zvážení žadatelem
4.2. Řádně vyplněné žádosti a povinné přílohy v písemné podobě se zasílají na adresu města
Zubří (U Domoviny 234, 756 54 Zubří) nebo předkládají na podatelnu Městského úřadu Zubří
na příslušném formuláři žádosti.
Žádost je třeba doručit nejpozději v den vypršení termínu pro podávání žádostí (rozhodující
je datum razítka poštou odeslané žádosti nebo datum razítka podatelny).
Podání žádosti může být učiněno i elektronicky (e-mailem, na adresu podatelna@mestozubri.
cz), s tím že bude doplněno písemnou formou o náležitosti v bodě 4.1. odst. a) a c) v
termínu do 7 pracovních dnů od elektronického podání žádosti.
Podání žádosti může být učiněno i prostřednictvím datových schránek (datová schránka
města Zubří ID: pegbuzc).
4.3. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení
termínů i formálních náležitostí je důvodem k vyřazení žádosti z posuzování.
4.4. Lhůta pro podání žádosti: od 23. ledna 2017 do 23. února 2017.
4.5. V rámci PP v uvedené lhůtě může žadatel podat pouze jednu žádost. Překročení tohoto
počtu je důvodem k vyřazení všech žádostí z posuzování.

5. Posuzování žádostí

5.1. Formální a administrativní úplnost žádostí posoudí správce programu - Ekonomický odbor
MěÚ Zubří.
5.2. Žádosti posoudí pracovní skupina jmenovaná Radou města Zubří. Vyhodnotí žádosti a
zpracuje návrh doporučení na přidělení a výši dotace PP a tento předloží ke schválení Radě
města Zubří. Starosta a místostarosta města jsou členy pracovní skupiny z titulu své funkce.
Rada města Zubří rozhodne o přidělení dotací PP na jednotlivé projekty do výše 50.000 Kč a
návrhy na přidělení dotací PP nad 50.000 Kč předloží ke schválení Zastupitelstvu města
Zubří. Pracovní skupina může vyzvat žadatele k doplnění žádosti doložením potřebných
údajů. Žadatel doplní žádost do 8 pracovních dnů od doručení výzvy pracovní skupiny.
Termín rozhodnutí o poskytnutí dotace: do 31.03.2017.
5.3. Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášenému programu. Donátor si vyhrazuje
právo přesunout žádost do jiné oblasti dle čl. 2. odst. 2.2.
5.4. Výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci PP budou zveřejněny na internetových
stránkách města a na jeho úřední desce.

6. Poskytnutí dotace

6.1. Dotace PP přidělené z rozpočtu města se poskytují na základě veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Zubří a žadatelem.
6.2. Dotace PP se poukazuje zpravidla bezhotovostním převodem na účet žadatele v termínu
stanoveném ve smlouvě mezi městem Zubří a žadatelem.
6.3. Dotace PP je určena pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu.
Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady na:
- komerční, podnikatelské a reklamní aktivity
- reprezentaci, tj. pohoštění a dary s výjimkou věcných cen v soutěžích
- alkohol a cigarety, a to ani ve formě cen
- rekreační pobyty
- nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit)
- úhradu členských příspěvků v profesních organizacích
- nákup služeb a činností, které nejsou obsahem PP
6.4. Minimální spoluúčast žadatele je:
- 30% nákladů na sportovní aktivity
- 20% nákladů na ostatní projekty.
6.5. Příjemce je povinen uvést v materiálech použitých k realizaci a propagaci projektu město
Zubří jakožto poskytovatele dotace na realizaci projektu.

7. Kritéria pro hodnocení žádostí

7.1. Sportovní aktivity
* význam akce: místní, regionální, nadregionální, přehlídka a rozsah propagace:
místní, mimo město, nadregionální propagace
* ročník v pravidelné řadě za sebou: nepravidelně, pravidelně, akce s dlouhou tradicí
* počet členů
* počet členů spolku do 18 let a počet vedoucích oddílů (skupin)
7.2. Kulturní, společenská a duchovní činnost
* význam akce: místní, regionální, nadregionální, festival, přehlídka a rozsah
propagace: místní, mimo město, nadregionální propagace
* ročník v pravidelné řadě za sebou: nepravidelně, pravidelně, akce s dlouhou tradicí
* počet účinkujících (počet souborů na akci)
* počet členů spolku do 18 let a počet vedoucích oddílů (skupin)
7.3. Obecně prospěšné činnosti v sociální oblasti
* jak širokou veřejnost činnost žadatele zahrnuje
* míra aktivity v daném roce
* snaha o získání finančních prostředků z jiných zdrojů
* prezentace organizace (žadatele) navenek
* spolupráce s ostatními organizacemi a městem Zubří
7.4. Místní projekty s cílem přispět k rozvoji a propagaci města Zubří
* jak širokou veřejnost akce žadatele oslovuje
* návaznost na předchozí projekty
* podíl požadavku na celkových nákladech projektu
* ochrana a péče o životní prostředí

8. Závěrečná zpráva a vyúčtování

8.1. Příjemce dotace PP je povinen předložit zprávu o realizaci projektu a vyúčtování poskytnuté
dotace nejpozději do 31.12.2017.
Vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté
prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.
8.2. Součástí závěrečné zprávy je příloha obsahující propagační materiály, pokud byly použity k
realizaci a propagaci projektu (např. pozvánky, plakáty, katalogy, průvodce, CD, dále kopie
novinových článků, prezenčních listin, zápisů z návštěvních knih a dalších materiálů, včetně
nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů, které dokumentují průběh akce a její
dopad na veřejnost).
8.3. Vyúčtování dotace se předkládá prostřednictvím Ekonomickému odboru Městského úřadu Zubří
na formuláři, přiloženém k veřejnoprávní smlouvě.
8.4. Poskytnutá dotace PP je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné orgány města jsou oprávněny
zejména v souladu s § 9 odst. 2 citovaného zákona provádět kontroly dodržení účelu a
podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána. Příjemce je povinen v termínu
určeném městem strpět kontrolu účetnictví v rozsahu poskytnuté dotace dle tohoto zákona.
Dále je příjemce povinen předložit kontrolním orgánům města k nahlédnutí originály všech
účetních dokladů týkajících se daného projektu.
8.5. V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve veřejnoprávní smlouvě, při kontrole
bude prokázáno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (např. nepředložení vyúčtování dotace) nebo
nedojde k vrácení nevyčerpaných prostředků dotace na účet města do 15.02.2018, nebude
příjemci v roce 2018 poskytnuta z rozpočtu města žádná dotace. Porušení rozpočtové kázně
bude donátor sankcionovat dle rozsahu přestupku, maximálně až vrácením celé částky
dotace.