MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Orgány města » Rada (jednací řád)

Rada (jednací řád)

Rada města Zubří (dále také jen „RM") vydává dle §101 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento jednací řád Rady města Zubří:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
(1) Jednací řád Rady města v souladu se zákonem upravuje přípravu, svolání, obsah, způsob a průběh jednání, rozhodování a usnášení, zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení RM a kontrolu plnění přijatých usnesení, jakož i další otázky.
(2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách jednání, rozhoduje RM v mezích platných právních předpisů.
(3) Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení a odvolávání Zastupitelstvem města Zubří.
(4) Schůze RM jsou neveřejné s tím, že se jich dále může účastnit nebo účastní:

 1. Tajemník městského úřadu s hlasem poradním.

 2. Zapisovatel, kterým je zaměstnanec města Zubří zařazený do Městského úřadu, určený dle pracovního zařazení.

 3. Předkladatelé, zpracovatelé materiálů a důvodových zpráv.

 4. Pozvaní hosté, o jejichž účasti rozhodl starosta nebo RM.

(5) Přítomnost všech osob a účast na chůzi RM se dokládá podpisem v prezenční listině.          
 
Čl. 2
Pravomoci RM
 
RM je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Rozhoduje o věcech, které jsou zákonem vyhrazeny RM a dále o věcech, které nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu města nebo které si zastupitelstva nevyhradilo.
 
Čl.  3
Svolávání schůze RM
 
(1) Rada města Zubří se schází podle potřeby. Schůzi RM svolává starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, v jeho nepřítomnosti starostou pověřený jiný člen RM, a to zpravidla na základě pozvánky s navrženým programem jednání schůze RM spolu s materiály.
(2) V odůvodněných, naléhavých, mimořádných případech může starosta svolat schůzi RM telefonicky nebo e-mailem.

Čl.  4
Příprava schůze RM
 
(1) Přípravu schůze RM dle návrhu jejího programu organizuje starosta, dohled nad přípravou podkladů a materiálů schůze RM vykonává tajemník MěÚ.
(2) Starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odborů a popř. člen rady stanoví ve spolupráci a po dohodě zejména:

 1. dobu a místo jednání schůze RM,

 2. jednotlivé záležitosti (body programu) pro projednání na chůzi RM,

 3. odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,

 4. formu a druh podkladů jednotlivých záležitostí (bodů programu) pro projednání s tím, že návrhy a podklady pro projednávání se předkládají dle dohodnutého pořadí ve formě důvodové zprávy nebo ve výjimečných případech ústně na schůzi RM.

(3) Předkladateli materiálů (důvodových zpráv) jsou:

 1. členové RM nebo ZM,

 2. tajemník městského úřadu,

 3. vedoucí odborů městského úřadu, popř. pověření zaměstnanci příslušného odboru,

 4. další osoby, které k tomu byly vyzvány.

(4) Materiály (důvodové zprávy), určené pro schůzi RM předkládá příslušný navrhovatel tajemníkovi městského úřadu, tak, aby byly všem členům RM doručeny nejpozději 3 dny přede dnem schůze RM; tajemník MěÚ zajistí, aby materiály pro schůzi RM byly členům RM zaslány v elektronické podobě.
(5) Materiály (důvodové zprávy) pro schůzi RM v hlavních bodech programu obsahují:

 1. název materiálu s uvedením odboru MěÚ, jména zpracovatele,

 2. textovou důvodovou zprávu s vymezením podstatných náležitostí a okolností překládané záležitosti,

 3. stanovisko odboru MěÚ, zpracovatele, popř. doporučení, s uvedením důvodů pro navrhované, 

 4. návrh usnesení, popř. formulace stanoviska – závěru.

(6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům RM komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
 
Čl. 5
Účast členů RM na schůzi
 
Členové RM jsou povinni se zúčastnit každé schůze, jinak jsou povinni se předem omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

Čl. 6
Pořad a průběh jednání schůze RM
 
(1) Body programu schůze RM navrhuje a jejich projednávání řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo pověřený člen RM.
(2) Na schůzi RM se jedná o věcech, které byly dány na program a o návrzích, které jsou aktuálně předloženy na schůzi RM.
V případě, že nový bod programu nebo některý bod původního programu nelze řádně projednat bez dodatečných podkladů, RM může rozhodnout o zařazení tohoto bodu do programu některé z příštích schůzí RM a jmenovat zodpovědnou osobu za zajištění dodatečných podkladů. 
(3) Den konání a začátek schůze RM je stanoven v pozvánce. Schůze RM probíhají zpravidla do 20:00 hod. s tím, že o projednání bodů programu, které nebudou v uvedené době projednány, rozhodne RM tak, že:
a) RM bude ve schůzi pokračovat do vyčerpání všech bodů programu,
b) RM schůzi přeruší a bude pokračovat v projednávání ve stanovený den,
c) RM schůzi ukončí a neprojednané body programu odloží na program příští schůze RM.        
(4) RM může k jednotlivým bodům programu přizvat další osoby příslušné k podání vysvětlujících a doplňujících informací.
(5)  Starosta zahajuje, přerušuje a ukončuje schůzi, řídí hlasování, jeho výsledek zjišťuje a
vyhlašuje. Dbá o to, aby schůze měla pracovní charakter a věcný průběh.
(6) Není-li v době stanoveného začátku schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů RM, posouvá se začátek jednání o 30 minut. Pokud ani po uplynutí této doby není přítomna nadpoloviční většina všech členů RM nebo v průběhu jednání klesne pod tuto nadpoloviční většinu, ukončí starosta schůzi a svolá ve lhůtě 7 dnů novou schůzi RM k témuž, případně zbývajícímu programu. V tomto případě se k pozvánce na zasedání již nepřikládají žádné materiály k projednání.
(7) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že schůze byla řádně svolána, konstatuje    přítomnost nadpoloviční většiny členů RM a po případném doplnění o nové body navrhnuté členy RM nechá schválit program.
(8) Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu přednáší předkladatel.
(9) Do diskuse se přihlašují členové RM v průběhu schůze. Bez ohledu na pořadí diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi RM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
(10) Do diskuse se mohou přihlásit: starosta, místostarosta, členové RM, tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ nebo další osoby, pokud jsou předkladateli, nebo byli pozváni na schůzi RM.
 
Čl. 7
Hlasování

(1) Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
(2) Členové RM hlasují veřejně, zvednutím ruky, v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování.
(3) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby RM hlasovala o jednotlivých bodech navrženého   usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.
(4) Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.
(5) V případě, že je návrh usnesení předložen v několika variantách, schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 
Čl. 8
Usnesení Rady města

 (1) Návrh usnesení předkládá RM předkladatel. Pokud byly během projednávání přijaty pozměňující návrhy a doplňky, zpracuje předkladatel nové znění návrhu na usnesení.
(2) Usnesení musí odpovídat výsledkům a závěrům jednání, text usnesení musí být přesný, stručný, jasný, konkrétní a kontrolovatelný s tím, že jeho vypovídající a informativní funkce musí být jednoznačná.
(3) Starosta pozastaví výkon usnesení RM, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.
(4) Usnesení RM podepisuje starosta a místostarosta nebo jiný starostou pověřený radní.
(5) Zveřejnění usnesení RM se provádí prostřednictvím zveřejnění výběru usnesení v místním tisku a na internetových (webových) stránkách města Zubří.
(6) Městský úřad zajistí organizační opatření k zabezpečení usnesení RM. Návrhy předkládají starosta, místostarosta, tajemník.
(7) Kontrolu plnění usnesení provádí rada města 2 x ročně.
 

Čl. 9
Střet zájmů
 
Člen RM je povinen při jednání RM, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než RM přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.
 
Čl. 10
Ukončení schůze Rady města
 
Starosta prohlásí schůzi RM za ukončenou, pokud byl program vyčerpán a byla přijata usnesení. Starosta rovněž prohlásí schůzi RM za ukončenou, pokud klesl počet přítomných členů pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech zasedání svolá znovu do 7 kalendářních dnů.

Čl. 11
Komise Rady města
 
(1) Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise RM.
(2) Starosta může po projednání s ředitelem Krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti dle § 103 odst.4 zákona o obcích.   
(3) Komise je ze své činnosti odpovědná RM.
(4) Komise může pro své účely přípravy jednání, jednání, usnášení a další přijmout Jednací řád Komise RM s tím, že tento musí být předložen RM ke schválení.
 
Čl. 12
Organizačně technické záležitosti 

 
(1) RM pořizuje ze své schůze zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník městského úřadu. Zápis podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným starostou pověřeným radním.
V zápise se vždy uvádí:

 1. číslo schůze RM a datum konání,

 2. dobu zahájení a dobu ukončení,

 3. jména přítomných, resp. nepřítomných členů RM,

 4. označení zapisovatele,

 5. pořad schůze RM,

 6. průběh a výsledek jednání,

 7. průběh a výsledek hlasování,

 8. přijatá usnesení,

 9. podpisy.

(2) Zápis ze schůze RM se pořizuje do 7 dnů od jejího konání. O námitkách RM proti zápisu rozhoduje nejbližší schůze RM. Zápis ze schůze rady je uložen na městském úřadu k nahlédnutí.  
(3) Zápis ze schůze RM vypracovává příslušný zaměstnanec města zařazený do městského úřadu v souladu s jeho pracovním zařazením a náplní práce, na základě pokynů tajemníka městského úřadu.
 
Čl. 13
Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se Jednací řád Rady města Zubří přijatý dne 14.12.2010 na 3. schůzi usnesením č. RM 3/60.
(2) Tento jednací řád schválila Rada města Zubří na své 75. schůzi konané dne 13.09.2017 usnesením č. RM 75/850.
(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení na schůzi RM.          
 
  
 

Ing. Lubomír Vaculín

               Mgr. Stanislav Petružela

         starosta

                        místostarosta