MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Úřední deska

Filtrování obsahu

ROK:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KATEGORIE:
Aktuální úřední deska Archiv úřední desky Smlouvy o dotaci uzavřené s Mikroregionem Rožnovsko Smlouvy s městem Informace dle zákona 106/1999 Sb. Poskytování informací a zpracovávané osobní údaje
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
22.08.2016 Vyhlášení záměru - pronájem části nebyt. prostor sportovní plocha zrcadlového sálu sokolovny Zubří Archiv úřední desky

záměr

Vyvěšení záznamu: 22.08.2016

Vyvěšeno do: 06.09.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01685120160822055859.pdf

18.08.2016 Usnesení 46. schůze Rady města Zubří Archiv úřední desky

Usnesení 46. schůze Rady města Zubří
konané dne 17.08.2016


RM 46/556 VP 015/2016 Krátkodobý nájem přednáškové místnosti Knihovny města Zubří
RM schvaluje VP 015/2016 Krátkodobý nájem přednáškové místnosti Knihovny města Zubří včetně přílohy.

T: ihned Z: OKaS, ST, MÍST

RM 46/557 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
RM schvaluje Smlouvu číslo 222111646 – 0 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s poskytovateli FixPro, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 72549688, Brno, Jezuitská 13/11, PSČ 602 00 a TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628, PSČ 756 61, a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 46/558 Změna Ceníku krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří
RM schvaluje Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady a ceník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“, s účinností od 1. 9. 2016, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OKaS , ST, MÍST

RM 46/559 Doplnění – Provozní hodiny sportovišť Města Zubří
RM schvaluje Přílohu č. 2 vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady a ceník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“, s účinností od 1. 9. 2016, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OKaS , ST, MÍST

RM 46/560 Vyhlášení záměru – dlouhodobý pronájem zrcadlového sálu v Sokolovně
RM vyhlašuje záměr na dlouhodobý pronájem zrcadlového sálu v Sokolovně Zubří, Hlavní 459, PSČ 756 54, na pozemku p. č. 358, o výměře 51 m ², za účelem provozování pravidelné sportovní činnosti, dle ceníku krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří a provozního rozvrhu sportoviště

T: ihned Z: OKaS, ST


RM 46/561 Dodatek č. 1 – SOD Rekonstrukce Muzea - HERYÁN Reconstructions s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2016 na realizaci akce „Stavební úpravy muzea v Zubří“, týkající se týkající se změny rozsahu a ceny díla, se společností HERYÁN Reconstructions, s.r.o., IČ: 28645006, Valašská Bystřice 444, 756 27, za podmínek dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu EO zahrnout to do rozpočtového opatření, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z: OV, EO, ST

RM 46/562 Revokace usnesení RM 45/541 ze dne 20. 7. 2016
RM revokuje usnesení RM 45/541 ze dne 20. 7. 2016, týkající se vyloučení navrženého uchazeče z výběrového řízení „Oprava MK Zubří 2016“, dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OV

RM 46/563 Smlouva o dodávce a ochraně údajů KN vedených v el. podobě
RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě s GB-geodézie, spol. s r.o., IČ: 26271044, Brno, Lazaretní 4298/11a, PSČ 615 00, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 46/564 VZ malého rozsahu - prodej dřeva z lesů města Zubří - prodej cca 700 m3 dříví nahodilých těžeb 2016 - 6 - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej cca 700 m3 dříví z nahodilých těžeb a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: ,,DŘEVO RAKOV s.r.o., IČ: 286 04 083, Rakov 47, Soběchleby PSČ 753 54“, v souladu s nabídkou uchazeče, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 46/565 VŘ - Pokládka parketové podlahy - Kulturní dům Staré Zubří (sál)
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Pokládka parketové podlahy – Kulturní dům Staré Zubří (sál), Starozuberská 870, Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: „OK – podlahy, Martin Šúrek, IČ: 72366583, Dvořákova 407/2, Adamov, PSČ 679 04“, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 46/566 Nájem prostor sloužících podnikání – Dům služeb – vyhlášení záměru
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 71,53 m2, k. úz. Zubří.

T: ihned Z:HSO

RM 46/567 Nájem obytné místnosti – Hlavní 824 – Smlouva – paní Pavlíčková
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu obytné místnosti č. 21 na ulici Hlavní 824, Zubří s paní Jarmilou Pavlíčkovou, na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017 za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z:HSO, STRM 46/568 Nájem služebního bytu – Hlavní 824 – Smlouva – paní Ulrychová
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu na ulici Hlavní 824, Zubří s paní Šárkou Ulrychovou, na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z:HSO, ST

RM 46/569 Prodej části pozemku p.č. 5466/1 – vyhlášení záměru
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 5466/1, ostatní plocha, o výměře cca 51 m2, k. úz. Zubří.

T: ZM 10 Z:HSO

RM 46/570 Prostory sloužící podnikání – ZS – Vyhlášení záměru pro provozování zdravotnické ordinace a lékařské praxe
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu zdravotnického střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, PSČ 756 54 Zubří, o výměře 107,97 m2, k.úz. Zubří, za účelem provozování zdravotnické ordinace a lékařské praxe.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 46/571 Rozpočtové opatření RM č. 4/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření RM č. 4/2016, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2016 dle důvodové zprávy.

T: 31. 8. 2016 Z: EO

RM 46/572 Ústavní stížnost - plynárenské zařízení - plná moc
RM schvaluje udělení plné moci pro pana Mgr. Radima Dostala,
advokáta, zapsaného v ČAK pod reg. č. 10338, Náměstí 71/11, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 k zastupování ve věci ústavní stížnosti města Zubří proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v záležitosti vyměření daně z převodu nemovitostí za rok 2008 v souvislosti s prodejem plynárenského zařízení a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: 26. 8. 2016 Z: EO, ST

RM 46/573 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ZK – výstava Rok v Zubří
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2518/2016/KUL se Zlínským krajem, IČ 708 91 320, Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, na realizaci projektu Výstava „Rok v Zubří“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

T: 20. 8. 2016 Z: EO, ST

RM 46/574 Nárok na finanční odškodnění – LERYO
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností „FinoHelp s.r.o., IČ 02842050, Litevská 1174/8, Praha 10, PSČ 100 00“ k podání žádosti o finanční odškodnění za vzniklou újmu spojenou s porušením práva na rozhodnutí soudu v přiměřené lhůtě vůči České republice v souvislosti se soudním sporem proti LERYO, spol. s r.o., IČ 18630685, Lopatecká 340/24, Praha 4, PSČ 140 00, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

T: 26. 8. 2016 Z: EO, STIng. Lubomír Vaculín
starosta


Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 18.08.2016

Vyvěšeno do: 07.09.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor RM46.pdf

18.08.2016 Vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících k podnikání ve zdrav. středisku Archiv úřední desky

záměr

Vyvěšení záznamu: 18.08.2016

Vyvěšeno do: 07.09.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01680820160818103543.pdf

18.08.2016 Vyhlášení záměru - pronájem části prostor sloužících k podnikání v objektu Domu služeb Archiv úřední desky

záměr

Vyvěšení záznamu: 18.08.2016

Vyvěšeno do: 08.02.2017

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01680720160818103517.pdf

10.08.2016 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu Archiv úřední desky

silnice III/01877, ul. Hlavní křížení se silnicí I/35 a místní komunikace
parc. č. 650 v k. ú. Zubří

Vyvěšení záznamu: 10.08.2016

Vyvěšeno do: 29.08.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor DZ -Přechodné, OPATŘENÍ -silnice ,III01877 Zubří.pdf
PDF soubor skenování0009.pdf
PDF soubor IKONA-roznov_Ov.jpg

04.08.2016 Zveřejnění nepronajatého majetku Archiv úřední desky

Zveřejnění nepronajatého majetku

Vyvěšení záznamu: 04.08.2016

Vyvěšeno do: 03.09.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor zveřejnění nepronajatého majetku.pdf
PDF soubor IKONA.jpg

04.08.2016 Stanovení minimálního počtu členů ve volební okrskové komisi Archiv úřední desky

Volby do zastupitelstva krajů 2016

Vyvěšení záznamu: 04.08.2016

Vyvěšeno do: 10.10.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor sharp@mestominimální počet členů do volebních komisí-zubri.cz_20160804_114105.pdf
PDF soubor IKONA.jpg

02.08.2016 Prodej dřeva z lesů města Zubří Archiv úřední desky

Veřejná zakázka - prodej dřeva z lesů města Zubří

Vyvěšení záznamu: 02.08.2016

Vyvěšeno do: 19.08.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor Nah. těžba- Kupní smlouva.docx
PDF soubor Nah. těžba- kryci_list_nabidky WEB.doc
PDF soubor Veřejná zakázka - čestné prohlášení.pdf
PDF soubor Veřejná zakázka malého rozsahu prodej dřeva z lesů.pdf
PDF soubor IKONA_drevo.jpg

28.07.2016 Věc: Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2016 Archiv úřední desky

oznámení

Vyvěšení záznamu: 28.07.2016

Vyvěšeno do: 20.12.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor Oznámení_o_výkonu_topografických_prací_pro_aktualizaci_ZABAGED.pdf
PDF soubor IKONA.jpg

20.07.2016 Usnesení 45. schůze Rady města Zubří ze dne 20. 7. 2016 Archiv úřední desky

Usnesení 45. schůze Rady města Zubří
konané dne 20.07.2016


RM 45/536 Knihovna – Statut Knihovny
RM schvaluje VP 013/2016 Statut Knihovny města Zubří.

T: ihned Z: OKaS

RM 45/537 Knihovna – Knihovní řád
RM schvaluje VP 014/2016 Knihovní řád včetně příloh – Ceník služeb a poplatků Knihovny města Zubří a Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Knihovny města Zubří.

T: ihned Z: OKaS

RM 45/538 VZ malého rozsahu - Stavební úpravy v objektu „KLUB“ Zubří - výběr
nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy v objektu KLUB Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to: RADEKOV, spol. s r.o., IČ: 41035933, Rožnov pod Radhoštěm, U trati 2620, PSČ: 756 61, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 45/¬¬¬¬539 „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ a „Vodovod Staré Zubří – Vlkoprdy“ – návrh na vyloučení uchazeče
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení o výběru nejvhodnější nabídky v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ a „Vodovod Staré Zubří - Vlkoprdy“, o vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena:
„IDS Valašské Meziříčí, spol. s r.o., IČ: 61943134, Valašské Meziříčí, Zašovská 750, PSČ: 757 01“, z důvodu uvedených v důvodové zprávě, a pověřuje starostu města podpisem příslušného rozhodnutí.

T: ihned Z: OV, ST

RM 45/540 VZ malého rozsahu - „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ a „Vodovod Staré Zubří - Vlkoprdy“ - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ a „Vodovod Staré Zubří - Vlkoprdy“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to: COBBLER, s.r.o., IČ: 46578463, Zašová 633, PSČ: 756 51, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 45/541¬¬¬¬ Oprava MK Zubří 2016 – návrh na vyloučení uchazeče
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení o výběru nejvhodnější nabídky v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Oprava MK Zubří 2016“, o vyloučení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena:
„SWIETELSKY stavební, s.r.o., IČ: 48935599, Valašské Meziříčí, Husova 1514, PSČ: 757 01“, z důvodu uvedených v důvodové zprávě, a pověřuje starostu města podpisem příslušného rozhodnutí.

T: ihned Z: OV, ST

RM 45/542 VZ malého rozsahu - „Oprava MK Zubří 2016“ - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava MK Zubří 2016“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to: STRABAG, a.s., IČ: 60838744, Jiráskova 701, Vsetín, PSČ: 755 51, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 45/543 Smlouva o přeložce – ČEZ
RM schvaluje uzavření Smlouvy číslo: Z_S24_12_8120051432 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s „ČEZ Distribuce, a.s.“, IČ: 24729035, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 45/544 Revokace usnesení RM 43/522 ze dne 22.06.2016
RM revokuje usnesení RM 43/522 ze dne 22.06.2016, týkající se smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu „Účelová komunikace na pozemku p. č. 4093/61 v k. ú. Zubří“.

T: ihned Z: OV

RM 45/545 Smlouva o právu provést stavbu – ŘSZK
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést úpravu připojení sjezdu nebo nájezdu a jeho celoroční údržbě na silničním pozemku / jeho části / ve vlastnictví Zlínského kraje číslo ŘSZKVM 05506/16-24 s „Zlínský kraj“, IČ: 708 91 320, Zlín, Třída Tomáše Bati 21, PSČ 760 01, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 45/546 VZ malého rozsahu - prodej dřeva z lesů města Zubří - prodej cca 700 m3 dříví nahodilých těžeb 2016 - 5 - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej cca 700 m3 dříví z nahodilých těžeb“ a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: ,,DŘEVO RAKOV s.r.o., IČ: 286 04 083, Rakov 47, Soběchleby PSČ 753 54“, v souladu s nabídkou uchazeče, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 45/547 Nájem bytu – Hlavní 824 – Dohoda o ukončení nájmu – paní Vlková
RM schvaluje ukončení nájmu obytné místnosti č. 21 na ulici Hlavní 824, Zubří s paní Danou Vlkovou, dohodou ke dni 31.07.2016 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 45/548 Nájem bytu – Hlavní 824 – Smlouva – paní Vlková
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 na ulici Hlavní 824, Zubří, s paní Danou Vlkovou, na dobu určitou od 01.08.2016 do 31.07.2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 45/549 Prostory sloužící podnikání – ZS – Podnájem – udělení souhlasu MUDr. Veličková
RM souhlasí s podnájmem části prostor sloužících podnikání v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, PSČ 756 54, pronajatých MUDr. Jarmile Veličkové, za účelem zřízení ordinace klinické logopedie, kterou by provozovala Mgr. Šárka Kočí, IČ: 49563301, Prostřední Bečva 464, PSČ 756 56.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 45/550 Zuberské derby 2016
RM povoluje Jezdeckému klubu Zubří, zastoupenému panem Jaroslavem Petřekem, pořádat dne 13. 08. 2016 v Zubří (na Přelačině) akci Zuberské derby – jezdecké závody.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 45/551 Vyřazení nepotřebného majetku města
RM akceptuje návrh likvidační komise ze dne 20. 6. 2016 a schvaluje:
1. fyzickou likvidaci předmětů dle bodu 1 důvodové zprávy,
2. účetní odpis dle bodu 2 důvodové zprávy,

T: 30.9.2016 Z: HSO, EO

RM 45/552 Jmenování jednatele a členů dozorčí rady MA Zubří, s.r.o.
RM jmenuje prvého jednatele a prvé členy dozorčí rady obchodní společnosti MA Zubří, s.r.o. následovně:
Prvý jednatel: Robert Jurajda
Prví členové dozorčí rady: Michal Balhárek
Tomáš Dořičák
Ing. Jiří Oplatek

T: 31. 7. 2016 Z: ST

RM 45/553 Dotace z rozpočtu města Zubří 2016
RM nedoporučuje ZM schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro „AUXILIUM, o.p.s., IČ: 020 83 825, Hošťálková 428, PSČ 756 22“ v požadované výši.

T: 10. ZM Z: EO

RM 45/554 Kronika města Zubří – zápis za rok 2015
RM schvaluje zápis do kroniky města Zubří za rok 2015 předložený kronikářkou města Zubří Mgr. Zdeňkou Janoškovou.

T: ihned Z: TAJ

RM 45/555 ZUBR - smlouva
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení sochy zubra s panem Romanem Mikušem, IČ: 75548631, Vsetín – Rokytnice, Srní 311, PSČ 755 01 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: TAJ, ST
Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 20.07.2016

Vyvěšeno do: 18.08.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor doc01647720160720123626.pdf