MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Úřední deska

Filtrování obsahu

ROK:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
KATEGORIE:
Aktuální úřední deska Archiv úřední desky Smlouvy o dotaci uzavřené s Mikroregionem Rožnovsko Smlouvy s městem Informace dle zákona 106/1999 Sb. Poskytování informací a zpracovávané osobní údaje
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
01.04.2016 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - průmyslová zóna Zubří Archiv úřední desky

rozhodnutí

Vyvěšení záznamu: 01.04.2016

Vyvěšeno do: 18.04.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA-roznov_Ov.jpg
PDF soubor 2012-10617.pdf

24.03.2016 Usnesení 36. schůze Rady města Zubří ze dne 23. 03. 2016 Archiv úřední desky

Usnesení 36. schůze Rady města Zubří
konané dne 23.03.2016


RM 36/429 Aktualizace digit. Povodňového plánu – SOD – ENVIPARTNER, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na aktualizace a správu digitálního povodňového plánu s ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 283 58 589, Brno, Štýřice, Vídeňská 55, PSČ 639 00, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV,ST

RM 36/430 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
RM schvaluje uzavření „Smlouvy č.: Z_S14_12_8120053669 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 36/431 Muzeum Zubří – Badatelský řád
RM schvaluje VP 008/2016 Badatelský řád Muzea Zubří dle důvodové zprávy po úpravě.

T: ihned Z: OKaS

RM 36/432 Věcný záměr veřejné zakázky – Kontejnerová sestava PC
RM schvaluje věcný záměr veřejné zakázky na vyhlášení veřejné zakázky – Kontejnerová sestava PC dle důvodové zprávy.

T: 31. 3. 2016 Z: OKaS

RM 36/433 Nájem nebytových prostor – budova č.p.252 – Ing. Petra Pavelková
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – budova č.p.252 a části pozemku p.č.370, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 72 m2, k.úz. Zubří, s Ing. Petrou Pavelkovou, na dobu neurčitou, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 36/434 Nájem části pozemku: p.č.370 a p.č.371/2 – pan Aleš Mikulenka
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku: p.č.370, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 85 m2 a p.č.371/2, zahrada, o výměře cca 33 m2, k.úz. Zubří, s panem Alešem Mikulenkou, na dobu neurčitou, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 36/435 Pojistná smlouva - pojištění majetku – Kooperativa pojišťovna, a.s.
RM schvaluje Pojistnou smlouvu č.7720963704 s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, týkající se pojištění majetku a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST


RM 36/436 Souhlas s umístěním sídla společnosti – DS – pan Vladimír Adámek
RM souhlasí s umístěním sídla nově vznikající společnosti ALP Shoes s. r.o. v budově Domu služeb, Hlavní 79, 756 54 Zubří, jehož předmětem bude prodej obuvi.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 36/437 Nájem místa pro umístění reklamní tabule – Dohoda o ukončení – Mercury Star s.r.o.
RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pro umístění reklamní tabule ze dne 17.06.2010, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.05.2011 s firmou Mercury Star s.r.o., IČ: 62300164, Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1162, PSČ 756 61, dohodou ke dni 31.03.2016, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 36/438 Pověření starosty podpisem zakladatelské smlouvy MA Zubří s.r.o.
RM zplnomocňuje starostu městu Ing. Lubomíra Vaculína k podepsání notářského zápisu o založení obchodní společnosti MA Zubří s.r.o. peněžitým vkladem jediného společníka na dobu neurčitou dle důvodové zprávy.

T: do 31. 5. 2016 Z: EO, ST

RM 36/439 Volba přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně pro volební období 2014 –
2018
RM doporučuje ZM zvolit jako přísedící Okresního soudu ve Vsetíně, Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro volební období 2014 – 2018, paní Mgr. Lucii Rapantovou.

T: ZM9 Z: TAJ
Ing. Lubomír Vaculín, starosta

Mgr. Stanislav Petružela, místostarosta

Vyvěšení záznamu: 24.03.2016

Vyvěšeno do: 06.04.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor Usnesení RM 36.pdf

24.03.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - „Kontejnerová sestava PC“ Archiv úřední desky

Dodávka kontejnerové sestavy dle technických
požadavků.

Vyvěšení záznamu: 24.03.2016

Vyvěšeno do: 19.04.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor P1130020.JPG
PDF soubor Vyzva k podani nabidky.pdf
PDF soubor Technické požadavky.pdf
PDF soubor Smlouva o dílo - návrh.doc

22.03.2016 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Zubří ze dne 17. 03. 2016 Aktuální úřední deska

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Zubří konaného dne 17. 03. 2016

ZM schvaluje program 8. zasedání ZM podle předloženého návrhu po úpravě -
vypuštění bodu 4.

ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Petr Smoček
Členové : MUDr. Vladislava Machová, Robert Jurajda

ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 7. zasedání ZM ze dne 17. 12. 2015,
bez připomínek .

ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy o vybudování veřejné dopravní a
technické infrastruktury v lokalitě Zubří - Nad Fojstvím li . s Jakubem Šimurdou,
- za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

ZM schvaluje nabytí splaškové kanalizace ON 250 v délce 162 bm v ulici
Starozuberská do majetku Města Zubří od Průmyslové podlahy Plaček a. s., IČ:
25362836, Rožnov pod Radhoštěm, Pod lesem 2650, PSČ 756 61, a to za úplatu
ve výši 20 000,- Kč, a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy.

ZM nevyhlašuje záměr na směnu nemovité věci - pozemků : . 1624, zahrada, o
výměře 293 m2, k.ú. Zubří, ve vlastnictví města Zubří , za pozemek 3342 , ostatní
plocha, o výměře 508 m2, k.ú. Zubří , ve vlastnictví manželů Zdeňka a Marie
Krupových, oba bytem - ...

ZM schvaluje nabytí nemovité věci - koupi spoluvlastnických podílů ve výši ideální
1/2, a to pozemku č.3030/3, lesní pozemek, o výměře 11139 m2, k.ú. Zubří , od
paní Blaženy Polákové, · · . a od pana Ing. Jaroslava Růčky , za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a ukládá vedoucímu EO zahrnout do rozpočtového opatření ZM.

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro
a) „Valašský soubor písní a tanců Beskyd z.s ., IČ : 487 39 308, Zubří ,
Hamerská 1 PSČ 756 54", ve
výši .. ......... ............. ....... ... .. .. ... ... ...... ....... 90 000 Kč,
b) Římskokato ická farnost Zubří , IČ : 487 39 642, Zubří , ThDr. Metoděje
Mičoly 59, PSČ 756 54", ve
výši ......... ... .... .... ..... .... .... .... ... ........... ....... . 100 000 Kč,
c) „Handball club Zubří , z.s. , IČ : 465 313 78, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54",
ve výši ... .. .... .. ..... .. ... ... .. . .... ...... .. ... ... ....... ....... ....... .. ... 1 700 000 Kč ,
d) „FC Zubří , z.s., IČ : 658 91 546, Zubří , Sídliště 6. května 491 , PSČ 756 54",
ve výši
........... .... ........ ..... ... .. ..... ........ .... ... ..... .... ..... ... ....... ... . 350 000 Kč ,
e) „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, IČ: 447 40 832, Zubří , Sídlištní 744,
PSČ 756 54", ve výši ... .. ... ..... .. ... .... ...... ....... ........ ..... ....... ........ .
350 000 Kč,
f) „Valašský házenkářský klub, a.s., IČ 258 63 398, Zubří, Hlavní 492, PSČ
756 54", ve
výši .. ..... ... ... ... ....... ..... ....... ... ..................... .... ...... ... .... . 280 000 Kč,
g) „TJ Lesana Staré Zubří , z.s. IČ : 64124029, Zubří , Starozuberská 341 ,
PSČ 756 54", ve
výši. ... .... .... ... „ • ... „ . „ . . „ „ . „. „ .... „ . „. „. „. „ . . „ ... „ .... .. . . „ • . 240 OOOKč,
h) „Charita Valašské Meziříčí, IČ : 479 97 885, Valašské Meziříčí, Kpt.
Zavadila 1345, PSČ 757 01", ve výši
...... .. .......... ........ .... ........ .......... . 115 000 Kč
dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích,
v platném znění, založení obchodní společnosti MA Zubří, s.r.o. a návrh
zakladatelské listiny dle důvodové zprávy.

Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr.Stanislav Petruzela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 22.03.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor Usneseni ZM 8.pdf
PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg

17.03.2016 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Archiv úřední desky

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vyvěšení záznamu: 17.03.2016

Vyvěšeno do: 04.04.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor situace Zubří křižovatka se sil III01877.pdf
PDF soubor I35 Zubří křižovatka s III01877 OOP NVB LINE za SILNICE GROUP.pdf
PDF soubor křižovatka.png

15.03.2016 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016/VYST Aktuální úřední deska

přenesená působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací

Vyvěšení záznamu: 15.03.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor Veřejnoprávní smlouva_Stránka_1.jpg
PDF soubor Veřejnoprávní smlouva.pdf

10.03.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - „Projektová dokumentace stavby Lékařský dům a komunitní dům pro seniory“ Archiv úřední desky

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšení záznamu: 10.03.2016

Vyvěšeno do: 23.03.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor nadhled_003.jpg
PDF soubor Vyzva k podani nabidky P.pdf
PDF soubor Priloha 01 Obchodni podminky.pdf
PDF soubor Priloha 02 Smlouva o dilo.doc
PDF soubor Priloha 03 Kryci list nabidky.doc
PDF soubor Priloha 04 CP - zakladni kvalifikace.doc
PDF soubor Priloha 05 CP - technicka kvalifikace.doc
PDF soubor Priloha 06 Titulni strana na obalku uchazece.doc
PDF soubor Odkazy na přílohy č. 7 a 8.pdf
PDF soubor Priloha 09 Subdodavatelske schema.doc
PDF soubor Priloha 10 Udaje o sdruzeni.doc

10.03.2016 Usnesení 35. schůze Rady města Zubří Archiv úřední desky

ze dne 9. 3. 2016

Vyvěšení záznamu: 10.03.2016

Vyvěšeno do: 24.03.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM_9.jpg
PDF soubor doc01409020160310102625.pdf

10.03.2016 Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2320 zahrada Aktuální úřední deska

záměr

Vyvěšení záznamu: 10.03.2016

Vyvěšeno do: 06.04.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01408920160310101343.pdf

10.03.2016 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Zubří Aktuální úřední deska

ve čtvrtek 17. března 2016 od 15.00 hodin v muzeu ul. Hlavní 824

Vyvěšení záznamu: 10.03.2016

Vyvěšeno do: 18.03.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA-pozvanka_ZM.jpg
PDF soubor doc014088201603101011411.pdf