MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Úřední deska

Filtrování obsahu

ROK:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KATEGORIE:
Aktuální úřední deska Archiv úřední desky Smlouvy o dotaci uzavřené s Mikroregionem Rožnovsko Smlouvy s městem Informace dle zákona 106/1999 Sb. Poskytování informací a zpracovávané osobní údaje
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
26.05.2016 Usnesení 41. schůze Rady města Zubří ze dne 25. 5. 2016 Archiv úřední desky

Usnesení 41. schůze Rady města Zubří
konané dne 25.05.2016


RM 41/494 Prominutí nájmu
RM schvaluje výjimku z uplatnění vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady a ceník krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří a vybavení“ vůči „Zlínský krajský svaz házené“, U Zimního stadiónu 4286, (SH Euronics), 760 01 Zlín, pro účely turnaje Festival miniházené 2016, pořádaného dne 4. 6. 2016.

T: 4. 6. 2016 Z: OKaS

RM 41/495 Muzeum Zubří – vnitřní předpisy
RM schvaluje vnitřní předpis VP010/2016 – Jednací řád Muzejní rady a vzory dokumentů: Protokol z jednání Muzejní rady, Nabídkový list a Kupní smlouvu, které tvoří přílohy VP 007/2016 – Režimu zacházení se sbírkou Muzea Zubří dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 41/496 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – dar dle NL 1/2015
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s paní Evou Pšenicovou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 41/497 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – dar dle NL 2/2015
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s paní Annou Paszkovou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 41/498 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – koupě dle NL 1/2016
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Magdalenou Juříčkovou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 41/499 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – dar dle NL 2/2016
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Františkem Macečkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 41/500 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – dar dle NL 3/2016
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Františkem Fiedlerem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 41/501 Smlouva o právu provést stavbu - Společenství 1103–1105
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu zasahující do pozemku Města Zubří parc. č. 980/1 v k. ú. Zubří se Společenství Zubří 1103, 1104, 1105, IČ: 258 98 990, Zubří, Sídliště 6. května 1103, PSČ 756 54, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 41/502 Nájem prostor sloužících podnikání – Dům služeb – Dohoda o ukončení nájmu - Slow Burn s.r.o.
RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 48,56 m2, se Slow Burn s.r.o., IČ: 24198188, Praha 2, Bělehradská 568/92, PSČ 120 00, dohodou ke dni 30.06.2016 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 41/503 Nájem prostor sloužících podnikání – Dům služeb – Smlouva o nájmu – ALP Shoes s r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor sloužících podnikání v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 48,56 m2, s ALP Shoes s r.o., IČ: 04972678, Zubří, Hlavní 79, PSČ 756 54, za podmínek dle důvodové zprávy, s účinnosti od 01.07.2016 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z:HSO, ST

RM 41/504 VZ malého rozsahu - prodej dřeva z lesů města Zubří - prodej cca 700 m3 dříví nahodilých těžeb 2016 - 4 - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej cca 700 m3 dříví z nahodilých těžeb a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: ,,DŘEVO RAKOV s.r.o., IČ: 286 04 083, Rakov 47, Soběchleby PSČ 753 54“, v souladu s nabídkou uchazeče, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 41/505 Účetní závěrka města Zubří 2015 - doporučení
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Zubří za rok 2015.

T: ZM 9 Z: EO

RM 41/506 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 - doporučení
RM doporučuje ZM schválit vypořádání hospodářského výsledku města Zubří za rok 2015 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě - celý kladný výsledek hospodaření převést na účet 432 - Nerozdělený zisk z minulých let.

T: ZM 9 Z: EO

RM 41/507 Závěrečný účet za rok 2015 - doporučení
RM doporučuje ZM vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města Zubří za rok 2015, a to bez výhrad.

T: ZM 9 Z: EO

RM 41/508 Žaloba fy BUKOS – výběr advokáta
RM schvaluje uzavření smlouvy na právní služby s JUDr. Jiřím Miketou, IČ: 66203228, Jaklovecká 1249/18, Slezská Ostrava, PSČ 701 00 v soudním sporu s fou BUKOS TEMP s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: ST

RM 41/509 Prodej mince 1 ZUBR
RM schvaluje prodejní cenu mince 1 ZUBR dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: TAJ
Ing. Lubomír Vaculín
starosta


Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 26.05.2016

Vyvěšeno do: 09.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor doc01539920160526064121.pdf

25.05.2016 Závěrečný účet města Zubří za rok 2015 Archiv úřední desky

ZU

Vyvěšení záznamu: 25.05.2016

Vyvěšeno do: 20.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor RM41-12-01 Závúčet2015.pdf
PDF soubor RM41-12-02 Přezkum 2015.pdf

20.05.2016 Usnesení 40. schůze Rady města Zubří ze dne 11. 5. 2016 Archiv úřední desky

Usnesení 40. schůze Rady města Zubří
konané dne 11.05.2016


RM 40/471 Dětský sportovní den
RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření a veřejném provozování uměleckého výkonu s uměleckou agenturou GLOBART s. r. o., Spáčilova 18, 618 00 Brno, IČ: 269 11 221 na zajištění účinkujících (Týny a Zdeňka) pro účely Dětského sportovního dne. Dále schvaluje program Dětského sportovního dne a pověřuje starostu města podpisem smluv k podpoře této akce.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 40/472 Dramaturgický plán – 3. čtvrtletí 2016
RM schvaluje dramaturgický plán kulturních, sportovních a společenských akcí na 3. čtvrtletí roku 2016 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 40/473 Multifunkční areál – výkon TDI a BOZP – vyloučení uchazeče
RM rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „TDI a BOZP stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 1: Výkon technického dozoru investora, o vyloučení uchazeče ČECH – ENGINEERING, a. s., se sídlem Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25394983, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena z důvodů dle předloženého návrhu.

T: ihned Z: OV

RM 40/474 Multifunkční areál – výkon TDI a BOZP – vyloučení uchazeče
RM rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „TDI a BOZP stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 1: Výkon technického dozoru investora, o vyloučení uchazeče UPOSS, spol. s r. o., se sídlem Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice, IČ: 42340918, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena z důvodů dle předloženého návrhu.

T: ihned Z: OV

RM 40/475 Multifunkční areál – výkon TDI a BOZP – vyloučení uchazeče
RM rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „TDI a BOZP stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 1: Výkon technického dozoru investora, o vyloučení uchazeče PIRS Ekoreal, s. r. o., se sídlem Žerotínova 1099/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 28626621, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena z důvodů dle předloženého návrhu.

T: ihned Z: OV


RM 40/476 Multifunkční areál – výkon TDI a BOZP – výběr nejvhodnější nabídky
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „TDI a BOZP stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 1: Výkon technického dozoru investora, kterou podal uchazeč JS Property, a. s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 27814742, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy na realizaci služeb „TDI a BOZP stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 1: Výkon technického dozoru investora. V případě neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem, rozhodla rada města o výběru nabídky dalšího uchazeče v pořadí dle předloženého návrhu.

T: ihned Z: OV, ST

RM 40/477 Multifunkční areál – výkon TDI a BOZP – vyloučení uchazeče
RM rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „TDI a BOZP stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 2: Činnosti koordinátora BOZP, o vyloučení uchazeče Ing. Libor Skácal, místem podnikání Semetín 1424, 755 01 Vsetín, IČ: 73246714, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena z důvodů dle předloženého návrhu.

T: ihned Z: OV

RM 40/478 Multifunkční areál – výkon TDI a BOZP – výběr nejvhodnější nabídky
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „TDI a BOZP stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 2: Činnosti koordinátora BOZP, kterou podal uchazeč ČECH – ENGINEERING, a. s., se sídlem Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25394983, dle předloženého návrhu, a pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy na realizaci služeb „TDI a BOZP stavby Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – ČÁST 2: Činnosti koordinátora BOZP. V případě neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem, rozhodla rada města o výběru nabídky dalšího uchazeče v pořadí dle předloženého návrhu.

T: ihned Z: OV, ST

RM 40/479 Povodňová komise – odvolání člena
RM odvolává člena Povodňové komise města Zubří pana Aloise Ulrycha.

T: ihned Z: OV, ST

RM 40/480 Povodňová komise – jmenování člena
RM jmenuje člena Povodňové komise města Zubří pana Marka Mizeru.

T: ihned Z: OV, ST
RM 40/481 JSDH Zubří – odvolání členů
RM na základě návrhu velitele JSDH Zubří pana Miroslava Kolečka odvolává členy JSDH Zubří pana Pavla Jurygáčka a pana Ladislava Farkaše, a to ke dni 11. 05. 2016.

T: ihned Z: HSO,ST

RM 40/482 JSDH Zubří – jmenování členů a složení jednotky
RM na základě návrhu velitele JSDH Zubří pana Miroslava Kolečka jmenuje členy JSDH Zubří pana Tomáše Dobeše a pana Zdeňka Čípa a schvaluje Jednotku sboru dobrovolných hasičů Zubří ve složení: Miroslav Koleček, Antonín Petrle, Josef Šimurda, Matěj Vašát, Dušan Konečný, Zbyněk Koleček, Josef Číp ml., Tomáš Dobeš, Roman Beňák, Lucie Kolečková, Miroslav Pšenica, Zdeněk Číp, Aleš Měrka, s účinností od 12. 05. 2016.

T: ihned Z: HSO,ST

RM 40/483 Souhlas s umístěním sídla - Český svaz včelařů, o.s. - ZO Zubří
RM souhlasí s umístěním sídla ČSV, o.s. – ZO Zubří v budově Městského úřadu Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 40/484 Nájem bytu – Rožnovská 419 – Smlouva o nájmu – manželé Zátorští
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 na ulici Rožnovská 419, Zubří, s manžely Martinem a Lucií Zátorskými, na dobu určitou od 01. 06. 2016 do 31. 05. 2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 40/485 Nájem bytu – Hlavní 62 – Smlouva o nájmu – paní Černá
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 na ulici Hlavní 62, Zubří, s paní Jaroslavou Černou, na dobu určitou od 01. 06. 2016 do 31. 05. 2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 40/486 Dotace z rozpočtu města Zubří 2016 do 50 000 Kč
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro:
„Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace Zubří“, IČ 709 94 455, Zubří, Hamerská 686, PSČ 756 54 ve výši 6 000 Kč,

T: 25. 5. 2016 Z: EO, ST

RM 40/487 Dar z rozpočtu města Zubří 2016 do 20 000 Kč
RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro pana Josefa Holiše, ve výši 10 000 Kč na pořádání letního tábora pro děti ze Zubří ve Stříteži v červenci 2016 po doplnění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

T: 25. 6. 2016 Z: EO, ST


RM 40/488 Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – projekt „Metlářský jarmark“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1611/2016/KUL se Zlínským krajem, IČ 708 91 320, Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, na realizaci projektu „Metlářský jarmark“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

T: 13. 5. 2016 Z: EO,ST

RM 40/489 Ukončení členství v redakční radě Zuberských novin
RM schvaluje ukončení členství v redakční radě Zuberských novin na základě vlastní žádosti - paní Dvořákové Radce a panu Cábovi Petrovi ke dni 21.04.2016.

T: ihned Z: TAJ, ST

RM 40/490 Jmenování člena redakční rady Zuberských novin
RM jmenuje pana Davida Janoška, do funkce člena redakční rady Zuberských novin ke dni 11.05.2016.

T: ihned Z: TAJ, ST

RM 40/491 Zuberské noviny - uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou COLORA Printhouse, s.r.o., IČ: 46576835, Pobřežní 16/18, Praha 8, PSČ 186 00, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z: TAJ, ST

RM 40/492 Smlouva s Českou poštou, s.p.
RM schvaluje uzavření smlouvy s Českou poštou, s.p. na roznos Zuberských novin, IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z: TAJ, ST

RM 40/493 Vyvěšení moravské vlajky
RM schvaluje připojení se města Zubří k oslavám státního svátku 5. července 2016 vyvěšením moravské vlajky u Městského úřadu v Zubří.

T: 4.7.2016 Z: TAJ, OV


Ing. Lubomír Vaculín
starosta


Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 20.05.2016

Vyvěšeno do: 26.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor doc01532820160520084935.pdf

18.05.2016 Nařízení státní veterinární správy Archiv úřední desky

ukončení mimořádných opatření

Vyvěšení záznamu: 18.05.2016

Vyvěšeno do: 06.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA vceli mor.jpg
PDF soubor 2016_055581_Narizeni_SVS_ukonceni_MVO_MVP_pasma_2015_duben_kveten.pdf

18.05.2016 Nařízení státní veterinární správy Archiv úřední desky

Valašská Bystřice - zřízení ochran. pásem

Vyvěšení záznamu: 18.05.2016

Vyvěšeno do: 06.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA vceli mor.jpg
PDF soubor 2016_051168_Narizeni_SVS_MVP_pasmo_Val_Bystrice_Prec.pdf

18.05.2016 Opatření obecné povahy Archiv úřední desky

stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Horní

Vyvěšení záznamu: 18.05.2016

Vyvěšeno do: 06.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_OOP.jpg
PDF soubor Stanovení_Zubří, ul. Horní.pdf
PDF soubor Zubří, ul. Horní.pdf

13.05.2016 Oznámení o nálezu zvířete - psa 2/2016 Archiv úřední desky

nález

Vyvěšení záznamu: 13.05.2016

Vyvěšeno do: 13.07.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor pes.jpg
PDF soubor doc01519320160516061956.pdf

09.05.2016 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zubří – pozvánka ke zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků pro neznámé dědice zemřelých vlastníků Archiv úřední desky

Pozvánka

Vyvěšení záznamu: 09.05.2016

Vyvěšeno do: 20.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA pozemkovy urad.jpg
PDF soubor Pozvanka_neznami.pdf
PDF soubor pozvanka_neznami01.pdf

04.05.2016 Mimořádná veterinární opatření - vymezeného ohniska nákazy v chovu včel - vymezeného ohniska nákazy v chovu včelidče Archiv úřední desky

MVO

Vyvěšení záznamu: 04.05.2016

Vyvěšeno do: 20.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA vceli mor.jpg
PDF soubor 2016_49601_Narizeni_SVS_MVP_pasmo_Vidce.pdf

04.05.2016 Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu Archiv úřední desky

3662 / 0 / 0 884 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost

Vyvěšení záznamu: 04.05.2016

Vyvěšeno do: 03.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA pozemkovy urad.jpg
PDF soubor Nabidka_najem.pdf
PDF soubor Zubri.pdf