MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Úřední deska

Filtrování obsahu

ROK:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KATEGORIE:
Aktuální úřední deska Archiv úřední desky Smlouvy o dotaci uzavřené s Mikroregionem Rožnovsko Smlouvy s městem Informace dle zákona 106/1999 Sb. Poskytování informací a zpracovávané osobní údaje
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
20.06.2016 Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Zubří ze dne 16. 06. 2016 Aktuální úřední deska


Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Zubří
konaného dne 16. 06. 2016


ZM 9/01 ZM schvaluje program 9. zasedání ZM podle předloženého návrhu

ZM 9/02 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Bc. Vladimíra Janošková
Členové: Ing. Jana Hrstková, Mgr. Jiří Krupa

ZM 9/03 ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 8. zasedání ZM ze dne 17. 03. 2016, bez připomínek.

ZM 9/04 ZM vydává dle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zubří, s účinností od 1.8.2016

ZM 9/05 ZM schvaluje účetní závěrku města Zubří za rok 2015.

ZM 9/06 ZM schvaluje vypořádání hospodářského výsledku města Zubří za rok 2015 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě – celý kladný výsledek hospodaření převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.

ZM 9/¬¬¬¬07 ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Zubří za rok 2015 dle předloženého závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2015 bez výhrad.

ZM 9/08 ZM bere na vědomí dle ust. § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, Vsetín, Svárov 1080, PSČ 755 01 za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2015.

ZM 9/09 ZM schvaluje návrh na jmenování prvého jednatele a prvých členů dozorčí rady obchodní společnosti MA Zubří, s.r.o. dle důvodové zprávy takto:
Prvý jednatel: Robert Jurajda
Prví členové dozorčí rady: Michal Balhárek
Tomáš Dořičák
Ing. Jiří Oplatek

ZM 9/10 ZM volí dle ust. § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, jako přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně, Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro období 2016 – 2020, paní Mgr. Lucii Rapantovou.
Ing. Lubomír Vaculín
starosta


Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 20.06.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg
PDF soubor doc01605920160620071820.pdf

16.06.2016 Uvědomění o zahájení řízení - Martin Kočí Archiv úřední desky

povolení výjimky ke vjezdu

Vyvěšení záznamu: 16.06.2016

Vyvěšeno do: 04.07.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor CHKO.jpg
PDF soubor SR00841BE16_2_ZR_vjezd_do_CHKOB_Koci_Martin.pdf

10.06.2016 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Oldřiška Čípová Archiv úřední desky

VV

Vyvěšení záznamu: 10.06.2016

Vyvěšeno do: 27.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor doc01596620160610111921.pdf

09.06.2016 Usnesení 42. schůze Rady města Zubří ze dne 8. 6. 2016 Archiv úřední desky

Usnesení 42. schůze Rady města Zubří
konané dne 08.06.2016


RM 42/510 OZV o odpadech
RM doporučuje ZM vydat OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zubří.

T: ZM9 Z: OV

RM 42/511 Dodatek č.10 – Smlouva o likvidaci odpadů – AVE CZ, s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č.10 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem na území města Zubří č.006/01/Z ze dne 28.7.2001, týkající se změny cen a účtování služeb, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 42/512 Multifunkční areál - Kodus + LD - výkon TDI a BOZP - vyhlášení VŘ
RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výkon technického dozoru investora stavby Lékařský dům a komunitní dům pro seniory a BOZP“ dle předloženého návrhu.

T: ihned Z : OV

RM 42/513 Multifunkční areál - Kodus + LD - výkon TDI a BOZP - zadávací podmínky

RM schvaluje zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů, předpokládaného harmonogramu výběrového řízení a hodnotícího kritéria pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výkon technického dozoru investora stavby Lékařský dům a komunitní dům pro seniory a BOZP“ dle předloženého návrhu.

T: ihned Z : OV

RM 42/514 Nájem prostor sloužících podnikání – Dům služeb – Dodatek č. 2 – paní Adámková
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, s paní Janou Adámkovou, IČ: 66727316, Zubří, Rožnovská 589, PSČ 756 54, kterým se upravuje předmět a výše nájmu za podmínek dle důvodové zprávy, s účinnosti od 01.07.2016, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z:HSO, ST

RM 42/515 Nájem bytu – Rožnovská 419 – Dodatek č.1 – pan Mikeš
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na ulici Rožnovská 419, Zubří, s panem Petrem Mikešem, na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.06.2019 a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 42/516 Termínovaný vklad Moravský peněžní ústav
RM schvaluje ponechání termínovaného vkladu na účtu u Moravského peněžního ústavu - spořitelní družstva, IČ: 25307835, Praha 1, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, ve výši 2.700.000,- Kč + nabíhající úroky s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou do okamžiku schválení podání výpovědi dle důvodové zprávy.

T: 8. 6. 2016 Z: EO

RM 42/517 Dotace z rozpočtu města Zubří 2016 do 50 000 Kč
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro:
„Andělé stromu života zapsaný spolek“, IČ 035 44 508, Rožnov pod Radhoštěm,
Letenská 1183, PSČ 756 61 ve výši 20 000 Kč, a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

T: 25. 6. 2016 Z: EO, ST

RM 42/518 Prominutí odvodu – dotace 2015 - Římskokatolická farnost Zubří
RM schvaluje prominutí odvodu z poskytnuté dotace z rozpočtu města Zubří na
rok 2015 „Římskokatolické farnosti Zubří“, IČ 487 39 642, Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly, PSČ 756 54 dle důvodové zprávy.

T: 8. 6. 2016 Z: EO, ST

RM 42/519 VP 011/2016 Organizační řád Městského úřadu Zubří
RM schvaluje VP 011/2016 Organizační řád Městského úřadu Zubří dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: TAJ

RM 42/520 VP 012/2016 Pokladní řád
RM schvaluje VP 012/2016 Pokladní řád dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: TAJ


Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 09.06.2016

Vyvěšeno do: 22.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor doc01592620160609062359.pdf

09.06.2016 Výzva k odstranění vraku Aktuální úřední deska

Rožnovská ulice

Vyvěšení záznamu: 09.06.2016

Vyvěšeno do: 09.08.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor vrak.jpg
PDF soubor doc01592720160609062504.pdf

09.06.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Výkon technického dozoru investora stavby "Lékařský dům a komunitní dům pro seniory" a BOZP Archiv úřední desky

výzva

Vyvěšení záznamu: 09.06.2016

Vyvěšeno do: 22.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor nadhled_003.jpg
PDF soubor Vyzva k podani nabidky P.pdf
PDF soubor Priloha 02a Prikazni smlouva - cast I.docx
PDF soubor Priloha 02b Prikazni smlouva - cast II.docx
PDF soubor Priloha 03 Kryci list nabidky.doc
PDF soubor Priloha 03a Polozkovy rozpocet.doc
PDF soubor Priloha 03b Polozkovy rozpocet.doc
PDF soubor Priloha 04 CP - zakladni kvalifikace.doc
PDF soubor Priloha 05a CP - technicka kvalifikace.doc
PDF soubor Priloha 05b CP - technicka kvalifikace.doc
PDF soubor Priloha 06 Titulni strana na obalku uchazece.doc
PDF soubor Příloha 7 a 8 ODKAZY.pdf
PDF soubor Priloha 09 Subdodavatelske schema.doc
PDF soubor Priloha 10 Udaje o sdruzeni.doc

08.06.2016 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Zubří dne 16. 6. 2016 od 15.00 hodin Archiv úřední desky

v Muzeu ul. Hlavní 824

Vyvěšení záznamu: 08.06.2016

Vyvěšeno do: 17.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA-pozvanka_ZM.jpg
PDF soubor doc01591620160608124124.pdf

02.06.2016 Nařízení státní veterinární správy Archiv úřední desky

zřízení ochranného pásma

Vyvěšení záznamu: 02.06.2016

Vyvěšeno do: 19.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_OOP.jpg
PDF soubor 2016_064392_Narizeni_SVS_MVP_pasmo_Vidce_2016_05_31.pdf

01.06.2016 Smlouvy o dotaci uzavřené Mikroregionem Rožnovsko s jednotlivými příjemci dotace Smlouvy s městem

smlouvy mikroregion

Vyvěšení záznamu: 01.06.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor rožnovsko logo.jpg
PDF soubor Sdruzeni Mikroregion Roznovsko_Program I AGARTA.PDF
PDF soubor Sdruzeni Mikroregion Roznovsko_Program I Auxilium.PDF
PDF soubor Sdruzeni Mikroregion Roznovsko_Program I Charita Valasske Mezirici.PDF
PDF soubor Sdruzeni Mikroregion Roznovsko_Program I Iskerka.PDF
PDF soubor Sdruzeni Mikroregion Roznovsko_Program I Kamarad Roznov.PDF
PDF soubor Sdruzeni Mikroregion Roznovsko_Program I ONZ.PDF
PDF soubor Sdruzeni Mikroregion Roznovsko_Program I Socialni sluzby Vsetin.PDF

30.05.2016 Koncepce Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Morava Archiv úřední desky

koncepce

Vyvěšení záznamu: 30.05.2016

Vyvěšeno do: 30.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor OOP_CZ07_s_oduvodnenim.pdf
PDF soubor Priloha1_k_OOP_CZ07_text_PZKO.pdf
PDF soubor Priloha2_k_OOP_CZ07_pripominky.pdf
PDF soubor Priloha3_k_OOP_CZ_stanovisko_k_PZKO.pdf
PDF soubor Priloha4_k_OOP_CZ07_oduvodneni_a_opatreni.pdf