MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Úřední deska

Filtrování obsahu

ROK:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KATEGORIE:
Aktuální úřední deska Archiv úřední desky Smlouvy o dotaci uzavřené s Mikroregionem Rožnovsko Smlouvy s městem Informace dle zákona 106/1999 Sb. Poskytování informací a zpracovávané osobní údaje
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
04.05.2016 Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu Archiv úřední desky

3662 / 0 / 0 884 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost

Vyvěšení záznamu: 04.05.2016

Vyvěšeno do: 03.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA pozemkovy urad.jpg
PDF soubor Nabidka_najem.pdf
PDF soubor Zubri.pdf

02.05.2016 Nařízení státní veterinární správy Archiv úřední desky

mimořádná veterinární opatření

Vyvěšení záznamu: 02.05.2016

Vyvěšeno do: 18.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA vceli mor.jpg
PDF soubor 2016_048428_Narizeni_SVS_MVP_pasmo_Val_Bystrice.pdf

02.05.2016 Usnesení 39. schůze Rady města Zubří ze dne 27. 4. 2016 Archiv úřední desky

Usnesení 39. schůze Rady města Zubří
konané dne 27.04.2016


RM 39/456 Smlouva o dílo – kontejnerová sestava PC
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Kontejnerová sestava PC“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: CONT s. r. o., se sídlem Nad Stadionem 1306, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 287 85 258, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 39/457 Smlouva s filmovým distributorem A-COMPANY CZECH s.r.o
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl s distributorem: A-COMPANY CZECH s.r.o. se sídlem Štefánikova 18/25, Praha 5, 150 00, IČ: 24157651 dle důvodové zprávy po úpravě a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 39/458 Knihovna Zubří - vnitřní vybavení – výsledek VŘ
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Knihovna Zubří v objektu č. p. 79 – vnitřní vybavení“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to: Mgr. Zbyněk Rybka, IČ: 115 44 295, Podolská 156, Hradec nad Moravicí, PSČ: 747 41, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV,ST

RM 39/459 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
RM schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00047 týkající se přeložky telefonního kabelu u objektu hala Zubří s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, PRAHA 3 – Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 39/460 Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění
stavby
RM schvaluje uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby týkající se přeložky telefonního kabelu u objektu hala Zubří s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, PRAHA 3 – Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM39/461 VZ malého rozsahu - prodej dříví na pni z lesů města Zubří - prodej cca 400 m3 dříví z nahodilých těžeb 2016 - 3 výběr nejvýhodnější nabídky.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej dříví na pni cca 400 m3 dříví z nahodilých těžeb a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: ,,ing. Petr Čelustka,, IČ: 732 75 026, Přerov, Čsl. letců 10, PSČ 750 02“, v souladu s nabídkou uchazeče, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 39/462 Žádost o povolení akce – Pálení čarodějnic – SDH Zubří
RM souhlasí s uspořádáním veřejné akce „Pálení čarodějnic“ pořádané Sborem dobrovolných hasičů Zubří, IČ: 44740522, Hlavní 771, Zubří, PSČ 756 54 na pozemcích města v prostranství Klidového centra, dne 07.05.2016, od 14.00 hod, za podmínky, že pořadatel zajistí dodržení platných právních předpisů.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 39/463 Pronájem části pozemku p.č.46/3 – pan Martin Hlucháň – vyhlášení záměru
RM nevyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č.46/3, ostatní plocha, o výměře cca 15 m2, k. úz. Zubří, za účelem postavení plechové garáže.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 39/464 Nájem prostor sloužících podnikání – Dům služeb - vyhlášení záměru
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 48,56 m2, k. úz. Zubří.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 39/465 Nájem bytu – Rožnovská 419 – Smlouva o nájmu – manželé Smetanovi
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 na ulici Rožnovská 419, Zubří, s manžely Milanem a Petrou Smetanovými, Zubří, Rožnovská 419, PSČ 756 54, na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.04.2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 39/466 Dotace z rozpočtu města Zubří 2016 do 50 000 Kč
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro:
a) „Dechová hudba Zubřanka, IČ 266 32 403, Zubří, Starozuberská 1082, PSČ 756 54“ ve výši ………….……………………………………….……..10 000 Kč,
b) „Spolek Divadelní SPONA, IČ 049 06 381, Zubří, U Bečvy 608, PSČ 756 54,“ ve výši …………………………………………………………...….….. 20 000 Kč,
c) „Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČ 270 19 195,
Mořkov, Za sušárnou 391, PSČ 742 72“ ve výši ……………...…….. 4 000 Kč,
d) „Myslivecké sdružení Březovec Zubří, z.s., IČ 487 72 941, Zubří, Březovec 217, PSČ 756 54,“ ve výši….…………………………………………... 5 000 Kč.

T: 5. 5. 2016 Z: EO, STRM 39/467 Jmenování jednatele a členů dozorčí rady MA Zubří, s.r.o
RM doporučuje ZM jmenovat prvého jednatele a prvé členy dozorčí rady obchodní společnosti MA Zubří, s.r.o. dle důvodové zprávy.

T: 9 ZM Z: EO

RM 39/468 Distribuce Zuberských novin
RM schvaluje distribuci Zuberských novin zdarma do schránek od květnového vydání roku 2016 dle důvodové zprávy.

T: 31. 5. 2016 Z: EO

RM 39/469 Rozpočtové opatření RO RM č. 2/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření RO RM č. 2/2016, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2016 dle důvodové zprávy.

T: 30. 4. 2016 Z: EO

RM 39/470 Souhlas s použitím znaku města Zubří – firma Kompakt spol. s r. o.
RM uděluje souhlas firmě Kompakt spol. s r. o., IČ: 49551027, Poděbrady, Opletalova 683, PSČ 290 01, k použití znaku města Zubří pro mapového průvodce k výročí 15 let města Zubří.

T: ihned Z: TAJ

Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 02.05.2016

Vyvěšeno do: 20.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg
PDF soubor doc01519220160516055619.pdf

28.04.2016 Vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících k podnikání v objektu Domu služeb Archiv úřední desky

záměr

Vyvěšení záznamu: 28.04.2016

Vyvěšeno do: 25.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_zamer.jpg
PDF soubor doc01492320160502054313.pdf

26.04.2016 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Zlínský kraj - daň z nemovitých věcí na rok 2016 Archiv úřední desky

+ další informace

Vyvěšení záznamu: 26.04.2016

Vyvěšeno do: 30.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor 3300_1600907548_00.pdf
PDF soubor VV Fin.úřad.pdf

21.04.2016 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Archiv úřední desky

MA - Zubří

Vyvěšení záznamu: 21.04.2016

Vyvěšeno do: 09.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor 2015-41902.pdf
PDF soubor Situace_koupaliste.pdf

20.04.2016 Programová podpora města Zubří 2016 – rozdělení dotací – návrh pracovní skupiny Jednotlivé částky byly naplněny takto: Oblast kultury a duchovní schváleno 200 000 Kč/ rozděleno 200 000 Kč Oblast sportu schváleno 2 950 000 Kč/ rozděleno 2 950 000 Kč O Archiv úřední desky

dotace

Vyvěšení záznamu: 20.04.2016

Vyvěšeno do: 30.06.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor Pracovní skupina Programová podpora návrh.pdf

20.04.2016 Veřejnoprávní smlouvy - dotace Smlouvy s městem

dotace

Vyvěšení záznamu: 20.04.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA.jpg
PDF soubor VPS dotace FC Zubří.pdf
PDF soubor VPS dotace HC Zubří.pdf
PDF soubor VPS dotace Charita Valašské Meziříčí.pdf
PDF soubor VPS dotace ŘK farnost Zubří.pdf
PDF soubor VPS dotace TJ Zubří.pdf
PDF soubor VPS dotace VHK 50.pdf
PDF soubor VPS dotace VHK.pdf
PDF soubor VPS dotace VSPT Beskyd.pdf

20.04.2016 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zubří – oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Archiv úřední desky

pozemkový fond

Vyvěšení záznamu: 20.04.2016

Vyvěšeno do: 30.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA pozemkovy urad.jpg
PDF soubor SPU_192484_2016.pdf
PDF soubor Sestava_rozdelovniku.pdf

14.04.2016 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - 19. května 2016 Archiv úřední desky

Státní pozemkový úřad

Vyvěšení záznamu: 14.04.2016

Vyvěšeno do: 02.05.2016

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA pozemkovy urad.jpg
PDF soubor doc01471020160414121036.pdf