MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Usnesení RM a ZM

Filtrování obsahu

ROK:
1970 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KATEGORIE:
Usnesení Zastupitelstva města Usnesení Rady města
TAGY:
DATUM NÁZEV POLOŽKY KATEGORIE
19.12.2016 Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Zubří Usnesení Zastupitelstva města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Zubří
konaného dne 15. 12. 2016


ZM 11/01 ZM schvaluje program 11. zasedání ZM podle předloženého návrhu.

ZM 11/02 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Mgr. Jana Mikulenková
Členové: Milan Zeman, Ing. Ph. D. Pavel Halamíček

ZM 11/03 ZM schvaluje rozpočet města Zubří na rok 2017 takto:
Příjmová část rozpočtu ve výši 88.481.000 Kč
Výdajová část rozpočtu ve výši 127.542.000 Kč
Financování ve výši 39.061.000 Kč

ZM 11/04 ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Zubří na rok 2017 dle důvodové
zprávy.

ZM 11/05 ZM schvaluje dotaci z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro:
Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří, IČ: 65888316, Starozuberská 656, Zubří,
PSČ 756 54 ve výši 107.696 Kč z prostředků pro partnerskou spolupráci.

ZM 11/06 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu 133510 – Podpora
materiálně technické základny sportu pro rok 2017, vyhlášené MŠMT ČR
pro projekt Rekonstrukce haly Zubří – část SO 02 – Stavební úpravy a přístavba a
souhlasí s dofinancováním projektu nad rámec poskytnutých dotací dle důvodové
zprávy.

ZM 11/07 ZM schvaluje Programovou podporu z rozpočtu města Zubří pro rok 2017 dle
důvodové zprávy po úpravě.

ZM 11/ 08 ZM schvaluje dokument Generel k zabezpečení naplnění Programu mobility
města Zubří na roky 2017 až 2020 dle předloženého návrhu.

ZM 11/09 ZM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Zubří o dotaci na IROP projektu
„Inovace technické a přírodovědné výuky ZŠ Zubří“ a v případě získání dotace se zavazuje na předfinancování do výše 3.000.000 Kč s tím, že žadatel – Základní škola Zubří, okres Vsetín – tuto částku zřizovateli – městu Zubří – vrátí neprodleně po získání dotace.

ZM 11/10 ZM schvaluje prodej nemovité věci – části pozemku p.č.5466/1, ostatní plocha, o výměře 37 m2, k. úz. Zubří, manželům Lukáši a Lucii Prstkovým, za podmínek dle důvodové zprávy.

ZM 11/11 ZM vyhlašuje záměr na prodej spoluvlastnického podílu k nemovité věci ve výši 84/108, a to pozemku p. č. 1698, trvalý travní porost, o výměře 341 m2, k. úz. Zubří.

ZM 11/12 ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy o vybudování veřejné dopravní infrastruktury (účelové komunikace) na pozemcích parc. č. 4093/61 a 5453 v k. ú. Zubří s Tomášem Říhou a Lucií Říhovou, za podmínek dle důvodové zprávy.

ZM 11/13 ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy o vybudování veřejné dopravní infrastruktury (účelové komunikace) na pozemcích parc. č. 4093/61 a 5453 v k. ú. Zubří s Janem Stodůlkou a Ivanou Stodůlkovou, za podmínek dle důvodové zprávy.


ZM11/14 ZM bere na vědomí zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru ZM Zubří
za rok 2016.

ZM11/15 ZM schvaluje poskytnutí odměn členům Kontrolního výboru ZM Zubří za jejich
činnost v roce 2016 dle důvodové zprávy.

Ing. Lubomír Vaculín, v. r.
starosta

Mgr. Stanislav Petružela, v. r.
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 19.12.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg
PDF soubor ZM 11 USNESENÍ.pdf

08.12.2016 Usnesení 53. schůze Rady města Zubří ze dne 7. 12. 2016 Usnesení Rady města

RM

Vyvěšení záznamu: 08.12.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ RM 53.doc

30.11.2016 Usnesení 52. schůze Rady města Zubří ze dne 29. 11. 2016 Usnesení Rady města

RM

Vyvěšení záznamu: 30.11.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ RM 52.doc

16.11.2016 Usnesení 51. schůze rady města ze dne 16. 11. 2016 Usnesení Rady města

usnesení

Vyvěšení záznamu: 16.11.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ_RM_51.doc

26.10.2016 Usnesení 50 schůze Rady města Zubří ze dne 26. 10. 2016 Usnesení Rady města

Usnesení 50. schůze Rady města Zubří
konané dne 26.10.2016


RM 50/610 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2017
RM schvaluje dramaturgii Divadelního předplatného pro kalendářní rok 2017 za podmínek dle důvodové zprávy a stanovuje výši ceny permanentky na 1 300 Kč pro předplatitelskou skupinu A a 1 100 Kč pro předplatitelskou skupinu B a výši vstupného v doprodeji ve výši: Normální debil - 220 Kč, Božská Sarah - 400 Kč, Dovolená ólinkluzif – 120 Kč, Charliova teta – 230 Kč, Deštivé dny – 450 Kč, Sugar – Někdo to rád horké – 250 Kč, Splašené nůžky – 260 Kč a Manon Lescaut – 200 Kč.

T: ihned Z: OKaS

RM 50/611 Kalendář města Zubří pro rok 2017 – prodejní cena a distribuce
RM stanovuje prodejní cenu kalendáře města Zubří pro rok 2017 na 60 Kč
a způsob jeho distribuce dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

T: ihned Z: OKaS

RM 50/612 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – dar dle NL 4/2016
RM schvaluje darovací smlouvu s panem Ing. Lubomírem Vaculínem.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 50/613 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – koupě dle NL 5/2016
RM schvaluje kupní smlouvu s paní Jarmilou Maleňákovou.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 50/614 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – dar dle NL 6/2016
RM schvaluje darovací smlouvu s paní Martou Melichaříkovou.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 50/615 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – dar dle NL 7/2016
RM schvaluje darovací smlouvu s paní Jitkou Valentovou.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 50/616 Nabytí předmětů do sbírky Muzea – dar dle NL 8/2016
RM schvaluje darovací smlouvu s paní Marií Pasekovou.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 50/617 Dodatek č.6 – licenční smlouva program MISYS
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k licenční smlouvě 998/2007 ze dne 27.7.2007 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat, týkající se aktualizace programu MISYS s firmou GEPRO, spol. s r.o., IČ: 44851529, Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 77/52, PSČ: 150 00, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OV, ST
RM 50/618 VZ malého rozsahu - prodej dřeva z lesů města Zubří - prodej cca 800 m3 dříví nahodilých těžeb 2016 - 7 - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu “ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej cca 800 m3 dříví z nahodilých těžeb a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: LESNICKO-DŘEVAŘSKÁ FIRMA, spol. s r.o., IČ: 619 47 172, Hamerská 3, 756 54 Zubří‘‘ v souladu s nabídkou uchazeče, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 50/619 Smlouva o nájmu pozemku - Dohoda o ukončení nájmu - pan Rostislav Frňka
RM schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č.2415, trvalý travní porost, o výměře 25415 m2, k.úz. Zubří, s panem Rostislavem Frňkou, dohodou ke dni 31.12.2016.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 50/620 Pronájem nemovité věci - pozemku p.č.2415 - Vyhlášení záměru
RM vyhlašuje záměr na pronájem nemovité věci – pozemku p.č.2415, trvalý travní porost, o výměře 25415 m2, k.úz. Zubří.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 50/621 Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.7720963704 – Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
RM schvaluje Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.7720963704 s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, týkající se pojištění sběrných nádob na odpad.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 50/622 Dodatek k pojistné smlouvě – Flotila č.6980360235 – pojištění odpovědnosti - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
RM schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě – Flotila č.6980360235 s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (nákladní přívěs).

T: ihned Z: HSO, ST

RM 50/623 Nájem prostor sloužících podnikání – Sportovní hala – vyhlášení záměru
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu Sportovní haly Zubří, Hlavní 492, Zubří, o výměře 12,5 m2, za účelem provozování hostinské činnosti (bufet), na dobu určitou od 01.01.2017 do 30.06.2017, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: HSO, STRM 50/624 Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací města Zubří
RM stanovuje plat panu Mgr. Tomáši Randýskovi, zástupci ředitele příspěvkové organizace „Základní škola Zubří, okres Vsetín“, Hlavní 70, paní Haně Kučerkové, ředitelce příspěvkové organizace „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1106, okres Vsetín“ a paní Bc. Vladimíře Janoškové, ředitelce příspěvkové organizace „Mateřská škola DUHA, Na Potoku 389, Zubří, okres Vsetín“, dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: TAJ, ST
Ing. Lubomír Vaculín
starostaMgr. Stanislav Petružela
místostarosta


Vyvěšení záznamu: 26.10.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor doc01775420161026143244.pdf

12.10.2016 Usnesení 49. schůze Rady města Zubří ze dne 12. 10. 2016 Usnesení Rady města

Usnesení 49. schůze Rady města Zubří
konané dne 12.10.2016


RM 49/601 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ - ZMĚNA
RM schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého pořadu s Agenturou Harlekýn s. r. o., sídlo: Jarníkova 1875/14, 148 00 Praha 4, IČ: 27196631, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 49/602 Prodej spoluvlastnického podílu k nemovité věci – pozemku p.č.1698 – vyhlášení záměru
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 84/108, a to pozemku p. č. 1698, trvalý travní porost, o výměře 341 m2, k.úz. Zubří.

T: ZM 11 Z: HSO

RM 49/603 Smlouva o nájmu pozemku – Dohoda o ukončení nájmu – pan Aleš Mikulenka
RM schvaluje ukončení nájmu části pozemků: p.č.370, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 85 m2 a p.č.371/2, zahrada, o výměře cca 33 m2, k.úz. Zubří, s panem Alešem Mikulenkou, dohodou ke dni 31.12.2016.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 49/604 Dotace z rozpočtu města Zubří do 50 000 Kč
RM schvaluje dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro:
a) „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, z.s., IČ: 447 40 832, Zubří, Sídlištní 744, PSČ 756 54“ ve výši ……………………..………………………..21 897 Kč,
b) „Nadační fond Základní školy Zubří, IČ: 692 11 566, Zubří, PSČ 756 54“ ve
výši ………………………………………………………………………. 16 566 Kč, a současně schvaluje Veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty.

T: 25. 10. 2016 Z: EO, ST

RM 49/605 Vyřazení nepotřebného majetku města
RM akceptuje návrh likvidační komise ze dne 27. 9. 2016 a schvaluje:
1. fyzickou likvidaci předmětů dle bodu 1 důvodové zprávy,
2. účetní odpis dle bodu 2 důvodové zprávy,
3. předání uměleckého předmětu majiteli dle bodu 3 důvodové zprávy.

T: 31.10.2016 Z: HSO, EO, MŠ Sídliště

RM 49/606 Změna Statutu Sociálního fondu města Zubří
RM schvaluje VP 017/2016 Statut Sociálního fondu města Zubří dle důvodové zprávy po úpravě.

T: 30. 11. 2016 Z: EO, ST, MST


RM 49/607 Přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje – hospodaření v lesích
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje č. D/3234/2016/ŽPZE uzavřenou se „Zlínský kraj“, tř. Tomáše Bati 21, IČ 708 91 320, Zlín, PSČ 761 90 dle důvodové zprávy.

T: 22. 10. 2016 Z: EO, ST

RM 49/608 Zásady používání městského rozhlasu
RM schvaluje směrnici č. 016/2016 Zásady používání městského rozhlasu po úpravě.

T: ihned Z: TAJ, ST, MST

RM 49/609 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
RM schvaluje Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s Medithea Zubří s.r.o., IČ: 05298652, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, PSČ 756 54.

T: ihned Z: TAJ, ST


Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 12.10.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor USNESENÍ RM 49-12.10.2016.pdf

29.09.2016 Usnesení 48. schůze Rady města Zubří ze dne 27. 9. 2016 Usnesení Rady města


Usnesení 48. schůze Rady města Zubří
konané dne 27.09.2016
RM 48/588 Dotace z rozpočtu města Zubří 2016 do 50 000 Kč
RM schvaluje dotaci z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro:
a) „Auxilium, o.p.s., IČ: 020 83 825, Hošťálková 428, PSČ 756 22“ ve výši
50 000 Kč,
b) „ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., IČ: 005 37 675,
Poradna Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61“ ve výši 5 000 Kč,
c) „Myslivecké sdružení Březovec Zubří, z.s., IČ: 487 72 941, Zubří, Březovec 217, PSČ 756 54,“ ve výši 17 100 Kč,
a současně schvaluje Veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty

T: 15. 10. 2016 Z: EO, ST

RM 48/589 Rozpočtové opatření RM č. 6/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření RM č. 6/2016, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2016 dle důvodové zprávy.

T: 30. 9. 2016 Z: EO

RM 48/590 Rekonstrukce sportovní haly v Zubří – vyhlášení VŘ
Rada města schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce sportovní haly v Zubří“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu formou otevřeného řízení.

T: ihned Z: OV

RM 48/591 Rekonstrukce sportovní haly v Zubří – zadávací podmínky VŘ
Rada města schvaluje zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů, harmonogram zadávacího řízení a hodnotící kritérium pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce sportovní haly v Zubří“ dle předloženého návrhu a po úpravě.

T: ihned Z: OV

RM 48/592 Rekonstrukce sportovní haly v Zubří – jmenování komise
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce sportovní haly v Zubří“, a to ve složení:
Členové: Náhradníci:
1. Ing. Milan Palacký Ing. Antonín Holiš
2. Radek Janošek Ing. Ivana Fryšová
3. Milan Zeman Robert Jurajda
4. Ing. Pavel Mikulenka Michal Balhárek
5. Ing. Pavel Mikulenka Ing. Ladislav Drozd

T: ihned Z: OV, STRM 48/593 VZ malého rozsahu - „Prodloužení vodovodu – Zubří – U Traktorky“ a „Prodloužení dešťové kanalizace – Zubří – U Traktorky“ - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení vodovodu – Zubří – U Traktorky“ a „Prodloužení dešťové kanalizace – Zubří – U Traktorky“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, a to: MOBIKO plus a.s., IČ: 26788675, Hranická 293/5, Valašské Meziříčí PSČ: 757 01, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST
RM 48/594 Odpis dřeva pro účely Dne města Zubří
RM schvaluje odpis 1,3 m3 dřeva na topení v hodnotě 845,-Kč z evidence vyrobeného dřeva, použitého v rámci akce Den města Zubří, konaného ve dnech 2. - 3. 9. 2016.

T: ihned Z: OKaS, HSO

RM 48/595 VZ malého rozsahu - prodej dřeva z lesů města Zubří - prodej cca 800 m3 dříví nahodilých těžeb 2016 - 7 - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej cca 800 m3 dříví z nahodilých těžeb a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: Ing. Petr Čelustka, IČ: 732 75 026, Přerov, Čsl. letců 10, PSČ 750 02‘‘ v souladu s nabídkou uchazeče, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 48/596 Nájem bytu – Hlavní 824 – Smlouva – pan Rada
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 na ulici Hlavní 824, Zubří s panem Josefem Radou, na dobu určitou od 01.10.2016 do 30.09.2019.

T: ihned Z:HSO, ST

RM 48/597 Nájem služebního bytu – Hamerská 10 – Smlouva – pan Krčma
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu na ulici Hamerská 10, Zubří, s panem Jiřím Krčmou, na dobu určitou od 01.10.2016 do 30.09.2019.

T: ihned Z:HSO, STRM 48/598 Nájem části prostor Sokolovny Zubří
RM schvaluje smlouvu o nájmu části nebytových prostor (zrcadlový sál) v objektu Sokolovny Zubří, Hlavní 459, o výměře 51 m², k.úz. Zubří, s paní Vladimírou Malinovou, IČ: 05096341, Zubří, Převrátí 936, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 1. 11. 2016, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 48/599 Smlouva o spolupráci – Virtuální univerzita 3. věku
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze se sídlem: Praha – Suchdol, Kamýcká 129, PSČ 165 00, veřejná vysoká škola, IČ: 604 60 709, DIČ: CZ60460709, zastoupená: prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr. h. c., rektorem, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 48/600 Muzeum Zubří – vnitřní předpisy
RM schvaluje vzory dokumentů Muzea Zubří: Darovací smlouvu, Smlouvu o výpůjčce a Zápis o předání předmětu výpůjčky, které tvoří přílohy č. P7, P8 a P9 vnitřního předpisu VP 007/2016 – Režimu zacházení se sbírkou Muzea Zubří dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OKaS


Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 29.09.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor sharp@mesto-zubri.cz_20160929_100536.pdf

16.09.2016 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Zubří ze dne 15. 9. 2016 Usnesení Zastupitelstva města

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Zubří
konaného dne 15. 09. 2016


ZM 10/01 ZM schvaluje program 10. zasedání ZM podle předloženého návrhu

ZM 10/02 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Jiří Oplatek
Členové: Josef Majer, Josef Svák

ZM 10/03 ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 9. zasedání ZM ze dne 16. 06. 2016, bez připomínek.

ZM 10/04 ZM vyhlašuje záměr na prodej nemovité věci - části pozemku p.č.264, zahrada, o výměře cca 65 m2, k.úz. Zubří.

ZM 10/05 ZM vyhlašuje záměr na prodej nemovité věci - části pozemku p.č. 5466/1, ostatní plocha, o výměře cca 51 m2, k.úz. Zubří.

ZM 10/06 ZM schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Zubří podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, v návaznosti na § 46 odst. 3 tohoto zákona, a to pro navržené lokality č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20 a 22 dle důvodové zprávy.

ZM 10/07 ZM schvaluje rozpočtové opatření RO ZM č. 5/2016, kterým se provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy.

ZM 10/08 ZM neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2016 pro:
„AUXILIUM, o.p.s., IČ 020 83 825, Hošťálková 428, PSČ 756 22“ v požadované výši dle žádosti ze dne 20. 6. 2016.

ZM 10/09 ZM bere na vědomí dle ust. § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, IČ: 70238642, Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, PSČ 756 61 za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje č. 384/2015/IAK.


Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 16.09.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg
PDF soubor ZM 10 USNESENÍ.pdf

07.09.2016 Usnesení 47. schůze Rady města Zubří ze dne 7. 9. 2016 Usnesení Rady města

Usnesení 47. schůze Rady města Zubří
konané dne 07.09.2016


RM 47/575 Dramaturgický plán IV. čtvrtletí r. 2016
RM schvaluje dramaturgický plán kulturních akcí na IV. čtvrtletí roku 2016 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 47/576 ÚP Zubří – změna č. 1
RM doporučuje ZM schválit pořízení změny č. 1 Územního plánu Zubří podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dle stanoviska pořizovatele po úpravách.

T: ZM10 Z: OV

RM 47/577 Smlouva – plynárenské zařízení – RWE GasNet, s.r.o.
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“ č. 9416001592/2016/4000203556 týkající se STL plynovodu v lokalitě Nad Fojstvím II., s firmou RWE GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST
RM 47/578 Nájem prostor sloužících podnikání – Dům služeb – vyhlášení záměru
RM nevyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 9,9 m2, k. úz. Zubří.

T: ihned Z:HSO

RM 47/579 Nájem prostor sloužících podnikání – Zdravotní středisko – Dohoda o ukončení nájmu – paní MUDr. Bláhová
RM schvaluje ukončení nájmu části prostor sloužících podnikání v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 107,97 m2, k.ú. Zubří, s paní MUDr. Milenou Bláhovou, Zubří, Za Kovárnou 1227, PSČ 756 54, dohodou ke dni 31.10.2016, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 47/580 Nájem prostor sloužících podnikání – Zdravotní středisko – Smlouva o nájmu – Medithea Zubří s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostor sloužících podnikání v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, Zubří, o výměře 107,97 m2, k.ú. Zubří, s Medithea Zubří s.r.o., IČ: 052 98 652, Zubří, MUDr. Antonína Fabiána 638, PSČ 756 54, s účinností od 01.11.2016, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 47/581 Nájem nebytových prostor – Nad Fojstvím 67 – Dodatek č.1 – Ing. Hrstková
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 67, Nad Fojstvím Zubří, s Ing. Janou Hrstkovou, IČ:73090930, Zubří, Rožnovská 772, PSČ 756 54, kterým se upravuje výše nájemného za rok 2016 za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z:HSO, ST

RM 47/582 Pozemek p.č.3757/1 - Podnájem - Udělení souhlasu Mičkal, s.r.o.
RM souhlasí s podnájmem části pozemku p.č.3757/1, ostatní plocha, o výměře cca 500 m2, pronajatých firmě MIČKAL, s.r.o., IČ: 25357166, Masarykovo náměstí 180, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, za účelem skladování stavebního materiálu a zařízení staveniště, firmě SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15 , PSČ 110 00.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 47/583 Návrh RO ZM č. 5/2016
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření RO ZM č. 5/2016, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2016 dle důvodové zprávy.

T: ZM10 Z: EO

RM 47/584 Žádost ZŠ o schválení projektu
RM schvaluje seznam projektových záměrů Základní školy Zubří, okres Vsetín, se sídlem Hlavní 70, 756 54 Zubří, IČ: 70874603 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“.

T: ihned Z: TAJ, ST

RM 47/585 Zuberské noviny - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou COLORA Printhouse, s.r.o., IČ: 46576835, Pobřežní 16/18, Praha 8, PSČ 186 00, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z: TAJ, ST

RM 47/586 Redakční rada Zuberských novin – vzdání se funkce předsedy
RM bere na vědomí vzdání se funkce předsedy Redakční rady Zuberských novin paní Elišky Divínové ke dni 7.9.2016.

T: ihned Z: TAJ, ST

RM 47/587 Redakční rada Zuberských novin – jmenování předsedy
RM jmenuje předsedkyní Redakční rady Zuberských novin paní Zdenku Hrachovcovou ke dni 7.9.2016.

T: ihned Z: TAJ, STIng. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 07.09.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor doc01706020160907132947.pdf

18.08.2016 Usnesení 46. schůze Rady města Zubří Usnesení Rady města

konané dne 17.08.2016


RM 46/556 VP 015/2016 Krátkodobý nájem přednáškové místnosti Knihovny města Zubří
RM schvaluje VP 015/2016 Krátkodobý nájem přednáškové místnosti Knihovny města Zubří včetně přílohy.

T: ihned Z: OKaS, ST, MÍST

RM 46/557 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
RM schvaluje Smlouvu číslo 222111646 – 0 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s poskytovateli FixPro, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 72549688, Brno, Jezuitská 13/11, PSČ 602 00 a TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628, PSČ 756 61, a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OKaS, ST

RM 46/558 Změna Ceníku krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří
RM schvaluje Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady a ceník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“, s účinností od 1. 9. 2016, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OKaS , ST, MÍST

RM 46/559 Doplnění – Provozní hodiny sportovišť Města Zubří
RM schvaluje Přílohu č. 2 vnitřního předpisu č. 015/2013 „Zásady a ceník nájmu sportovišť města Zubří a vybavení“, s účinností od 1. 9. 2016, za podmínek dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OKaS , ST, MÍST

RM 46/560 Vyhlášení záměru – dlouhodobý pronájem zrcadlového sálu v Sokolovně
RM vyhlašuje záměr na dlouhodobý pronájem zrcadlového sálu v Sokolovně Zubří, Hlavní 459, PSČ 756 54, na pozemku p. č. 358, o výměře 51 m ², za účelem provozování pravidelné sportovní činnosti, dle ceníku krátkodobých nájmů sportovišť města Zubří a provozního rozvrhu sportoviště

T: ihned Z: OKaS, ST


RM 46/561 Dodatek č. 1 – SOD Rekonstrukce Muzea - HERYÁN Reconstructions s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2016 na realizaci akce „Stavební úpravy muzea v Zubří“, týkající se týkající se změny rozsahu a ceny díla, se společností HERYÁN Reconstructions, s.r.o., IČ: 28645006, Valašská Bystřice 444, 756 27, za podmínek dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu EO zahrnout to do rozpočtového opatření, a pověřuje starostu města jeho podpisem.

T: ihned Z: OV, EO, ST

RM 46/562 Revokace usnesení RM 45/541 ze dne 20. 7. 2016
RM revokuje usnesení RM 45/541 ze dne 20. 7. 2016, týkající se vyloučení navrženého uchazeče z výběrového řízení „Oprava MK Zubří 2016“, dle důvodové zprávy.

T: ihned Z: OV

RM 46/563 Smlouva o dodávce a ochraně údajů KN vedených v el. podobě
RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě s GB-geodézie, spol. s r.o., IČ: 26271044, Brno, Lazaretní 4298/11a, PSČ 615 00, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: OV, ST

RM 46/564 VZ malého rozsahu - prodej dřeva z lesů města Zubří - prodej cca 700 m3 dříví nahodilých těžeb 2016 - 6 - výběr nejvýhodnější nabídky
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria – nejvyšší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Prodej dřeva z lesů města Zubří: Prodej cca 700 m3 dříví z nahodilých těžeb a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: ,,DŘEVO RAKOV s.r.o., IČ: 286 04 083, Rakov 47, Soběchleby PSČ 753 54“, v souladu s nabídkou uchazeče, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 46/565 VŘ - Pokládka parketové podlahy - Kulturní dům Staré Zubří (sál)
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena - ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Pokládka parketové podlahy – Kulturní dům Staré Zubří (sál), Starozuberská 870, Zubří“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to: „OK – podlahy, Martin Šúrek, IČ: 72366583, Dvořákova 407/2, Adamov, PSČ 679 04“, v souladu s nabídkou uchazeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 46/566 Nájem prostor sloužících podnikání – Dům služeb – vyhlášení záměru
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 71,53 m2, k. úz. Zubří.

T: ihned Z:HSO

RM 46/567 Nájem obytné místnosti – Hlavní 824 – Smlouva – paní Pavlíčková
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu obytné místnosti č. 21 na ulici Hlavní 824, Zubří s paní Jarmilou Pavlíčkovou, na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017 za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z:HSO, STRM 46/568 Nájem služebního bytu – Hlavní 824 – Smlouva – paní Ulrychová
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu na ulici Hlavní 824, Zubří s paní Šárkou Ulrychovou, na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: ihned Z:HSO, ST

RM 46/569 Prodej části pozemku p.č. 5466/1 – vyhlášení záměru
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.č. 5466/1, ostatní plocha, o výměře cca 51 m2, k. úz. Zubří.

T: ZM 10 Z:HSO

RM 46/570 Prostory sloužící podnikání – ZS – Vyhlášení záměru pro provozování zdravotnické ordinace a lékařské praxe
RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu zdravotnického střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, PSČ 756 54 Zubří, o výměře 107,97 m2, k.úz. Zubří, za účelem provozování zdravotnické ordinace a lékařské praxe.

T: ihned Z: HSO, ST

RM 46/571 Rozpočtové opatření RM č. 4/2016
RM schvaluje rozpočtové opatření RM č. 4/2016, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2016 dle důvodové zprávy.

T: 31. 8. 2016 Z: EO

RM 46/572 Ústavní stížnost - plynárenské zařízení - plná moc
RM schvaluje udělení plné moci pro pana Mgr. Radima Dostala,
advokáta, zapsaného v ČAK pod reg. č. 10338, Náměstí 71/11, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 k zastupování ve věci ústavní stížnosti města Zubří proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v záležitosti vyměření daně z převodu nemovitostí za rok 2008 v souvislosti s prodejem plynárenského zařízení a pověřuje starostu města jejím podpisem.

T: 26. 8. 2016 Z: EO, ST

RM 46/573 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ZK – výstava Rok v Zubří
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2518/2016/KUL se Zlínským krajem, IČ 708 91 320, Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, na realizaci projektu Výstava „Rok v Zubří“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

T: 20. 8. 2016 Z: EO, ST

RM 46/574 Nárok na finanční odškodnění – LERYO
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností „FinoHelp s.r.o., IČ 02842050, Litevská 1174/8, Praha 10, PSČ 100 00“ k podání žádosti o finanční odškodnění za vzniklou újmu spojenou s porušením práva na rozhodnutí soudu v přiměřené lhůtě vůči České republice v souvislosti se soudním sporem proti LERYO, spol. s r.o., IČ 18630685, Lopatecká 340/24, Praha 4, PSČ 140 00, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

T: 26. 8. 2016 Z: EO, ST
Ing. Lubomír Vaculín
starosta

Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 18.08.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usnesení_RM.jpg
PDF soubor RM46.pdf